NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. CINE SUNTEM NOI?

ANTIBIOTICE SA (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social în Iași, Str. Valea Lupului nr.1, înregistrată la ORC sub nr. J22/285/1991, CUI 1973096, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal. Societatea acționează ca Operator de date cu caracter personal.
Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră.

Ne puteți contacta în următoarele modalități:

 • Adresă: Iași, Str. Valea Lupului nr. 1, Iași, 707410 România
 • Fax: 0232/209.633
 • Site: http://www.antibiotice.ro/contact/formular-contact/
 • Email: dpo@antibiotice.ro

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc în funcție de calitatea pe care o aveți în raport cu S.C. Antibiotice S.A.:

1. Investitori / Acționari / Reprezentanți ai unor persoane fizice sau juridice / Moștenitori ai acționarilor

1) Datele ori categoriile de date cu caracter personal prelucrate de societate

Investitor / Acționar: Identificator, nume și prenume, serie și număr carte identitate, cod numeric personal, adresă, localitate, județ, țară, cetățenia, numărul de acțiuni

Reprezentant al unei persoane juridice: nume și prenume, serie și număr carte identitate, cod numeric personal, adresă, localitate, județ, țară, cetățenia, locul de muncă, orice informație din cadrul procurii de împuternicire

Reprezentant al unei persoane fizice: nume și prenume, serie și număr carte identitate, cod numeric personal, adresă, localitate, județ, țară, cetățenia, orice altă informație din cadrul procurii de reprezentare

Moștenitori: nume și prenume, serie și număr carte identitate, cod numeric personal, adresă, localitate, județ, țară, cetățenia, orice altă informație din cadrul actului de moștenire respectiv a certificatului de căsătorie

2) Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

(1) Oferirea de răspunsuri la solicitările înaintate

(2) Respectarea prevederilor legale precum și a celor emise de autoritățile de reglementare

(3) Protejarea intereselor dumneavoastră

(4) Pentru transmiterea de newsletter cu noutățile despre proiectele, produsele și evoluția companiei

3) Temeiurile juridice și condițiile de legalitate pe care se bazează prelucrările de date

Regulamentul U. E. nr. 679/ 2016 art. 6, aliniatul (1) litera c – în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (societății Antibiotice S.A.).

4) Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

50 de ani.

5) Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Casa de Economii și Consemnațiuni (CEC), Agenția Națională de Administrare Fiscală, societăți de servicii de investiții financiare (societăți de brokeraj), instituții administrative și judecătorești.

6) Consecințele refuzului furnizării datelor personale

În funcție de solicitarea înaintată, în lipsa furnizării anumitor informații, este posibil să nu vă putem răspunde favorabil solicitărilor.

2. Persoane care acționează în numele clienților sau a furnizorilor noștri

1) Datele ori categoriile de date cu caracter personal prelucrate de societate

Nume și prenume, funcție, locul de muncă, semnătură, telefon, mail, program de lucru.

2) Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Negocierea, încheierea sau executarea unui contract de afaceri cu societatea / organizația reprezentată de dumneavoastră.

3) Temeiurile juridice și condițiile de legalitate pe care se bazează prelucrările de date

Regulamentul U. E. nr. 679/ 2016 art. 6, aliniatul (1)
litera b – prelucrarea este necesară pentru exercitarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract
sau/și
litera c – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (societății Antibiotice S.A.).

4) Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

10 ani după încetarea contractului sau atât timp cât datele sunt necesare îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate.

5) Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele vă vor fi prelucrate exclusiv în cadrul societății Antibiotice S.A. și doar în scopul pentru care acestea ne-au fost transmise, cu excepția situațiilor în care acestea sunt necesare soluționării unor litigii sau fac obiectul unor cereri exprese de la autoritățile publice.

6) Consecințele refuzului furnizării datelor personale

Informațiile reprezintă un minim necesar în vederea încheierii sau executării unui contract.

3. Pacienții și personalul medical implicat în activitatea de farmacovigilență

1) Datele ori categoriile de date cu caracter personal prelucrate de societate

Pacienți: număr foaie de observație /registru consultație, sex, vârsta, data nașterii, data apariției reacției, durata, care este efectul reacției adverse (deces, handicap, etc.) descrierea reacției adverse, medicamente administrate, modul de administrare, timpul de administrare, boala pentru care au fost administrate, calea de administrare. Modul de tratare a reacțiilor adverse, recuperarea după reacția adversă, dacă a fost reluată administrarea medicamentului suspectat, orice alte informații cum ar fi antecedentele, alergiile, etc.

Informații privind persoana care transmite formularul: nume și prenume, specialitatea, telefon, data, adresa unității sanitare.

2) Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Respectarea obligației legale de a monitoriza și raporta efectele adverse aferente medicamentelor din nomenclatorul Antibiotice S.A.

3) Temeiurile juridice și condițiile de legalitate pe care se bazează prelucrările de date

Regulamentul U. E. nr. 679/ 2016, art. 9, aliniatul (2) litera i – interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi, […] asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale.

4) Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

10 ani de la momentul expirării sau retragerii Autorizației de Punere pe Piață a Produsului.

5) Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Autorități de reglementare din domeniul farmaceutic, la nivel internațional

4. Profesioniști din domeniul sanitar

1) Datele ori categoriile de date cu caracter personal prelucrate de societate

nume și prenume, funcția, specialitatea, gradul profesional, instituția la care vă desfășurați activitatea profesională și adresa acesteia, datele dumneavoastră de contact (telefon, e-mail – atunci când le deținem) și dacă este cazul programul de lucru.

În situația în care ați încheiat cel puțin un contract cu societatea Antibiotice S.A, și în funcție de natura acestuia putem prelucra date suplimentare celor specificate anterior: profesia, titlu științific, domiciliu, semnătura, parafa, cod parafă, CNP, CI, serie CI, număr CI, apartenența dumneavoastră la o asociație profesională și datele de contact ale acesteia, informațiile din CV-ul dumneavoastră, cont bancar și instituția financiară la care aveți deschis contul, dacă sunteți sau nu înregistrat fiscal, precum și orice alte informații necesare încheierii contractelor, rapoarte privind îndeplinirea obligațiilor contractuale, imagini foto și video (în urma participărilor la diferite evenimente).

De asemenea prelucrăm date furnizate de dumneavoastră prin intermediul chestionarelor la care alegeți să participați precum și din formularele prin care vă înregistrați la evenimentele la care Antibiotice S.A. este organizator sau sponsor.

2) Prelucrăm datele cu caracter personal în scopurile de a:

 • vă oferi răspunsuri la solicitările înaintate de dumneavoastră (în legătură cu produsele, activitatea noastră sau cu rapoartele privind efectele adverse ale produselor din portofoliul firmei Antibiotice).în temeiurile juridice enunțate mai jos la punctele (1), (2)
 • respecta prevederile legale și ale autorităților de reglementare. în temeiul juridic enunțat la punctul (1)
 • încheia un contract în care dumneavoastră sunteți parte sau reprezentant al firmei. în temeiul juridic enunțat la punctul (3)
 • vă oferi informații despre produsele și serviciile noastre. în temeiul juridic enunțat la punctul (4)
 • vă aduce la cunoștință evenimentele pe care le organizăm. în temeiul juridic enunțat la punctul (4)
 • ne îmbunătăți produsele și serviciile. Includem aici cercetări de marketing, cum ar fi, spre exemplificare: satisfacția clienților, notorietatea brandului de produs sau de firmă în temeiul juridic enunțat la punctul (4)

3) Temeiurile juridice și condițiile de legalitate pe care se bazează prelucrările de date

(1) litera b – prelucrarea este necesară pentru exercitarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

(2) litera c – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului

(3) litera d – prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice

(4) litera f – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator

4) Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Pentru durata de timp prevăzută de legislația în vigoare sau până la îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

5) Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Aceste date nu sunt transmise și nici nu avem intenția de a le transmite către organizații internaționale sau către societăți din afara României.

5. Candidați în vederea ocupării posturilor scoase la concurs de către Antibiotice S.A.

1) Datele ori categoriile de date cu caracter personal prelucrate de societate

cele oferite de dumneavoastră prin CV, scrisoare de intenție și alte documente justificative (ex: diplome) precum, dar fără a ne limita la: nume și prenume, adresă, telefon, mail, ocupația actuală, experiența profesională, studii, competențe (lingvistice, de comunicare, manageriale, informatice etc.) tipul / tipurile de permis(e) de conducere deținut(e), certificări obținute.

2) Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Atragerea de personal în cadrul societății Antibiotice S.A. (de a vă contacta în vederea angajării sau a participării la selecție)

3) Temeiurile juridice și condițiile de legalitate pe care se bazează prelucrările de date

Regulamentul U.E. nr. 679/ 2016 art. 6, aliniatul (1) litera b – prelucrarea este necesară pentru exercitarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

4) Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Pentru o perioadă de până la 6 luni.

5) Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Etapa de recrutare nu presupune transmiterea datelor dumneavoastră către terți.

6) Consecințele refuzului furnizării datelor personale

În caz de nefurnizare a datelor, participarea la selecție și implicit încheierea unui contract individual de muncă nu va fi posibilă.

În altă categorie decât cele enunțate:

1. DATE ORI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE SOCIETATE

În general, colectăm datele personale direct de la dumneavoastră. Cu toate acestea, există situații în care putem primi date cu caracter personal și din alte surse, precum:
– date cu caracter personal sau acces la acestea și din partea clienților și partenerilor noștri, persoane juridice, instituții și autorități publice, terțe părți ori surse publice de informare etc.
– Fișa pentru raportarea a reacțiilor adverse la medicamente poate fi înregistrată la societatea noastră ori ne poate fi comunicată de către terți (ANMDM, farmacii, medici etc.)
– BVB, Depozitarul Central, ASF în legatură cu investitori, după caz.

Datorită diversității produselor și serviciilor pe care le oferim, putem prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul pe produs / serviciu / activitate / scop al prelucrării.
Politica noastră este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite și solicităm clienților noștri să comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar în aceste scopuri.

Principalele date / categorii de date prelucrate de societate pot fi, după caz și în funcție de scopurile asociate prelucrării, una sau mai multe dintre următoarele:
– date de identitate cum ar fi, dar fără a se limita la nume, prenume, serie și număr act de identitate / de stare civilă etc.
– date de contact cum ar fi, dar fără a se limita la adresă de email, adresă de domiciliu, număr telefon etc.
– date legate de profesie, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, locul de muncă, date ce reies din Curriculum Vitae etc.
– imagini video din cadrul spațiilor utilizate de Societate sau aferente evenimentelor organizate de acesta
– date obținute în urma accesării de către dumneavoastră fizic sau online a platformelor Societății (date din sistemul de acces în spațiile Societății, identificatorul online al persoanelor care acceseaza Site-ul Societății prelucrat în scopurile amintite în Politica de cookies (pentru mai multe informatii accesati www.antibiotice.ro), potențiale date primite prin intermediul platformelor de socializare (de exemplu, Facebook)
– identificatori unici (de exemplu, CNP – codul numeric personal)
– date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, alte date necesare, în funcție de raportul juridic dintre dumneavoastră și societatea Antibiotice S.A.

2. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în continuare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai multe operațiuni de prelucrare a datelor.

Societatea prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de prelucrare, baza legală , perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare scop.
În cazul în care Societatea va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Desfășurarea obiectului de activitate al Societății, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii aflate în legatură în special cu activitatea de dezvoltare și producție a medicamentelor de uz uman și a produselor farmaceutice, cât și raportat la alte activități conexe.
 • Activitate de farmacovigilență, documentație medicală specifică;
 • Gestionarea relațiilor comerciale cu clienții, furnizorii, distribuitorii de medicamente și produse farmaceutice, profesioniști din domeniul medical și/sau farmaceutic, etc, îmbunătățirea activității și serviciilor Societății raportat la clienții, furnizorii și partenerii nostri, corespondență, oferte, negocieri, gestionare contracte.
 • îndeplinirea obligaţiilor contractuale și angajamentelor asumate față de dumneavoastră.
  Gestionarea relațiilor cu investitorii noștri, pentru a putea răspunde nevoilor și cerințelor acestora, precum și îndeplinirea obligațiilor raportat la cerințele de tranzacționare pe piața de capital.
 • Gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră, sens în care luam măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate.
 • În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților și partenerilor noștri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia. Putem prelucra datele personale pentru organizarea de evenimente dedicate, congrese de specialitate, activități de marketing cum ar fi promovarea sau cercetarea de marketing, fara a ne limita la acestea.
 • În cazul vizitării website-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețelele de socializare, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului în scopurile amintite în Politica de cookies (pentru mai multe informatii accesati www.antibiotice.ro .
 • Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitate prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, după caz, de arhivare.
 • Gestiune economico-financiară-administrativă.
 • Constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Statistici interne.

3. TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRĂRILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentul EU 2016/679 și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, dar și alte acte normative aplicabile la nivel național și european.
Prelucrarea se întemeiaza pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate a prelucrării:
– prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui contract și/sau pentru executarea acestuia;
– prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Societății;
– prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
– prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terţă, respectiv:
– pentru administrarea activității noastre,
– pentru gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră,
– pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți și clienții ori parteneri de afaceri,inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii, organizarea de conferințe de specialitate și prezentări ale produselor noastre.
– gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legatură cu produsele noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătați produsele și/sau serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
– prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavostră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.

4. CÂT TIMP PĂSTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate doar pentru perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale sau atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate, cum ar fi:
– Pe durata derulării contractului pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia;
– Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Societatea ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu;
– Pe durata gestionării relației cu potențialii clienți /clienții /destinatarii produselor noastre/ parteneri ai Societății și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renunțare (opt-out), pentru transmiterea de comunicări continând în informatii și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, comunicări comerciale, invitații la evenimente precum simpozioane, conferinte, prezentari, etc;
– Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;
– Timp de 30 de zile pentru imaginile aferente monitorizarii prin mijloace video, respectiv 2 ani pentru înregistrarile audio efectuate prin call-center.
În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Societate și persoana vizată.
În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului inaintat de societatea noastră, în legatură cu solicitarea de ștergere a datelor.

5. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Societatea poate transmite, acorda acces și/sau divulga datele personale în principal către următoarele categorii de entități:
– autoritățile și entități publice (cum ar fi dar fară a se limita la: autorități fiscale, ANM, CNBM, ASF, BVB etc.)
– parteneri comerciali (distribuitori de medicamente și produse farmaceutice, profesioniști în domeniul medical și/sau farmaceutic etc.)
– prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Societății.

Vă asigurăm că transmiterea datelor către terți se va face numai în baza unui temei legal, cu respectarea măsurilor adecvate de confidențialitate și protecție a datelor.

Transferurile și divulgarea nu se vor face către entități din afara României sau Uniunii Europene. Dacă Societatea transmite datele dvs. cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, vom solicita consimțământul și ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzător.

6. CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

Regulamentul 679/2016 vă dă dreptul să decideți cu privire la datele pe care le furnizați.

În general, datele solicitate ne ajută să putem procesa solicitările primite mai rapid astfel încât să gestionăm eficient relațiile dintre dumneavoastră și societatea noastră.

Refuzul de a furniza datele considerate necesare scopurilor ne poate pune în imposibilitatea de a da curs solicitărilor dumneavoastră, inclusiv continuarea relaționării.

În funcție de solicitarea dumneavoastră societatea noastră vă va trimite datele personale necesare obligatorii (ex: pentru executarea unui contract, furnizarea unor servicii/produse, sau alte situații juridice) astfel încât să corespundă cerințelor legale.

Prevederile Regulamentului 679/2016 și legislația internă constituie temeiul legal al solicitării actelor ce pot conține date cu caracter personal.

Prin accesarea secțiunii privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ați luat cunostință de informațiile puse la dispoziție de către Antibiotice S.A. în lumina Regulamentului 679/2016 și ați fost informat cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

II. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA

Puteți trimite o solicitare în format electronic – pe adresa de email dpo@antibiotice.ro sau scriptic la sediul societății – Iași, str. Valea Lupului, nr.1. Răspunsul fi furnizat de societatea noastra tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Conform Regulamentului UE 679/2016 aveți: dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la retragerea consimțământului, dreptul de a depune o plângere sau reclamație.(Pentru detalii accesați Regulamentul UE 679/2016 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2181-1-1 )

Prin accesarea secțiunii privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ați luat cunostință de informațiile puse la dispoziție de către  Antibiotice S.A. in lumina Regulamentului 679/2016 și ați fost informat cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

III. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să transmiteți reclamația dumneavoastră prin intermediul oricărei modalități de contact descrisă mai sus.

Orice reclamație va fi analizată și se va oferi răspuns în termen de maxim 30 zile. În cazuri excepționale, motivate, se va prelungi perioada cu un termen rezonabil pentru a putea fi oferit răspunsul.

În cazul în care nu veți fi mulțumit de răspunsul oferit de ANTIBIOTICE S.A. puteți să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) – dpo@dataprotection.ro sau la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.