{{ header }}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIBIOTICE S.A.

 

Situatii financiare individuale

pentru anul incheiat la 31

decembrie 2021

intocmite in conformitate cu IFRS

adoptate de Uniunea Europeana


 

                                                          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cuprins

 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

3

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

4

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

6

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE:

9

1.     INFORMATII GENERALE

9

2.     POLITICI CONTABILE

17

3.     INSTRUMENTE FINANCIARE SI GESTIONAREA RISCURILOR

31

4.     VENITURI DIN VANZARI

35

5.     ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

36

6.     MATERII PRIME, MATERIALE CONSUMABILE SI MARFURI

36

7.     CHELTUIELI CU BENEFICIILE ANGAJATILOR

36

8.     ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

37

9.     VENITURI FINANCIARE SI CHELTUIELI FINANCIARE

38

10.  CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT SI AMANAT SI ALTE IMPOZITE

38

11.  REZULTAT PE ACTIUNE

39

12.  IMOBILIZARI CORPORALE

40

13.  IMOBILIZARI NECORPORALE

41

14.  STOCURI

41

15.  CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

41

16.  NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR

42

17.  DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

42

18.  SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

43

19.  SUBVENTII PENTRU INVESTITII

45

20.  DATORII DIN IMPOZITE SI TAXE CURENTE

45

21.  CAPITAL SOCIAL

45

22.  REZERVE

46

23.  REZULTATUL REPORTAT

47

24.  REPARTIZAREA PROFITULUI

47

25.  PREZENTAREA PARTILOR AFILIATE

47

26.  DATORII CONTINGENTE

48

27.  EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

48

28.  INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Pentru anul incheiat la

 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

 

NOTA

31-Dec-21

 

31-Dec-20

 

Venituri din vanzari

4

366.209.065

340.424.276

Alte venituri din exploatare

5

37.378.976

36.062.333

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

711.939

23.676.949

Venituri din activitatea realizata de entitate si

capitalizata

 

10.547.830

6.351.872

Cheltuieli cu materiile prime si materialele

consumabile

6

(147.681.728)

(131.864.599)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

7

(114.906.311)

(111.822.960)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea

 

(24.124.432)

(21.794.224)

Alte cheltuieli din exploatare

8

(94.100.711)

(107.332.654)

Profit din exploatare

 

34.034.628

33.700.993

Venituri financiare

9

3.557

2.358

Cheltuieli financiare

9

(3.735.569)

(5.373.894)

Profit inainte de impozitare

 

30.302.616

28.329.456

Chelt. cu impozitul pe profit curent si amanat alte

impozite

10

(363.212)

(1.941.407)

Profit

 

29.939.404

26.388.049

Alte elemente ale rezultatului global

 

 

 

Elemente care nu vor fi reclasificate:

 

 

 

Castiguri/pierderi din reevaluarea imobilizarilor

corporale

 

-

81.627.152

Impozit pe profit aferent altor elemente ale

rezultatului global

 

-

13.060.344

Total alte elemente ale rezultatului global,

exclusiv taxe

 

-

94.687.496

Total rezultat global

 

29.939.404

121.075.545

Rezultat pe actiune

11

0,0446

0,0393

 

 

 

 

 

 

  

 

Pentru anul incheiat la

  SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

NOTA

31-Dec-21

31-Dec-20

ACTIVE

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

Imobilizari corporale

12

480.544.567

467.880.779

Imobilizari necorporale

13

29.839.764

19.709.606

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

 

510.384.331

487.590.385

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

Stocuri

14

106.017.774

108.691.209

Creante comerciale si similare

15

276.876.198

260.388.767

Numerar si echivalente numerar

16

2.111.377

6.329.458

TOTAL ACTIVE  CIRCULANTE

 

385.005.349

375.409.434

TOTAL ACTIVE

 

895.389.680

862.999.818

 

 

 

 

DATORII

 

 

 

DATORII CURENTE

 

 

 

Datorii comerciale si similare

17

98.202.288

66.103.990

Sume datorate institutiilor de credit

18

87.163.549

95.568.514

Datorii din impozite si taxe curente

20

9.611.682

11.189.134

Provizioane pe termen scurt

17

3.853.530

13.528.900

Subventii pentru investitii

19

306.289

306.289

TOTAL  DATORII CURENTE

 

199.137.339

186.696.827

 

 

 

 

DATORII PE TERMEN LUNG

 

 

 

Subventii pentru investitii

19

2.160.302

2.466.591

Impozit pe profit amanat

20

31.483.086

31.119.874

Sume datorate institutiilor de credit  

18

57.617.153

65.444.478

TOTAL  DATORII  PE TERMEN LUNG

 

91.260.541

99.030.943

TOTAL DATORII

 

290.397.880

285.727.770

 

 

NOTA

31-Dec-21

 

    31-Dec-20

 

Capital social si rezerve

 

 

 

Capital social

21

264.835.156

264.835.156

Rezerve din reevaluare

22

 114.150.766

116.636.526

Rezerve legale

22

  13.426.761

13.426.761

Alte rezerve

22

 259.154.126

231.136.239

Rezultat reportat

23

(51.212.323)

(60.698.493)

Repartizarea profitului

24

(25.302.090)

(14.452.190)

Rezultatul curent

24

29.939.404

26.388.049

TOTAL CAPITALURI PROPRII

 

604.991.800

577.272.048

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

895.389.680

862.999.818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Pentru anul incheiat la

31-Dec-21

31-Dec-20

I.Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

 

Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii

371.138.308

427.579.788

Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si

alte venituri

2.176.266

82

Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii

(180.971.325)

(190.865.262)

Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de

angajator in legatura cu personalul

(106.646.867)

(101.298.761)

Taxa pe valoarea adaugata platita

(3.813.328)

-

Contributii la Ministerul Sanatatii si Ministerul Mediului

(27.978.703)

(32.449.097)

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite

(2.409.320)

(1.572.909)

Numerar generat de exploatare

51.495.031

101.393.842

Dobanzi incasate

3.557

2.358

Dobanzi platite

(3.541.084)

(5.062.713)

Impozit pe profit/dividende platite

(3.519.930)

(2.281.617)

Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare

44.437.574

94.051.870

II.Fluxuri de numerar din activitati de investitii

 

 

Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe,

active necorporale si alte active pe termen lung

(29.052.189)

(47.987.016)

Numerar net din activitati de investitii

(29.052.189)

(47.987.016)

III.Fluxuri de numerar din activitati de finantare

Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari

Dividende platite

(6.315.643)

(2.102.443)

16.307.333

(18.167.733)

Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare

(8.418.086)

(1.860.401)

Castiguri/pierderi din diferente de curs valutar

(96.248)

(1.398.162)

Crestere / (scadere) neta de numerar

6.871.051

42.806.291

Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei

(81.192.179)

(123.998.470)

Numerar si echivalente numerar la finele perioadei

(74.321.128)

(81.192.179)

Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei

include:

 

 

Conturi la banci si numerar

2.111.377

6.329.458

Linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru

(76.432.505)

(87.521.637)

 

(74.321.128)

(81.192.179)

 

Capital

subscris

Ajustari

privind

capitalul

Rezerve

Alte rezerve

Rezultat

curent

Rezultat din

rezerve din

reevaluare

Repartizarea

profitului

Rezerve din

reevaluare

Rezultat

reportat

din

corectarea

erorilor

Rezultat

din aplicare

pt prima data a

IAS/IFRS

Rezultat

din aplicare pt

prima data a

IAS 29

TOTAL

31-Dec-20

67.133.804

197.701.352

13.426.761

231.136.239

26.388.049

20.729.784

(14.452.190)

116.636.526

-7.000.410

123.273.485

(197.701.352)

577.272.048

Rezultatul global

curent

-

-

-

-

29.939.404

 

-

-

 

-

-

29.939.404

Rezerva din reevaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Impozit amanat aferent

diferentei din

reevaluare

-

-

-

-

-

 

-

 

 

-

-

-

 

Rezultatul din

corectarea erorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Total alte elemente

ale rezultatului global

 

 

 

 

29.939.404

 

 

 

 

 

 

 

29.939.404

 

Transfer surplus

reevaluare

 

 

 

 

-

-

 

2.176.904

 

 

 

(2.485.760)

 

 

308.856

 

-

Alocari alte rezerve *

-

-

-

2.715.797

(24.168.397)

-

14.452.190

-

7.000.410

-

-

-

Dividende

-

-

-

 

(2.219.652)

 

-

-

 

-

-

(2.219.652)

Repartizari obligatorii  

 

 

 

25.302.090

-

 

(25.302.090)

 

 

 

 

-

31-Dec-21

67.133.804

197.701.352

13.426.761

259.154.126

 29.939.404

22.906.688

(25.302.090)

114.150.766

 

0

 

123.582.341

(197.701.352)

604.991.800

 

Capital

subscris

Ajustari

privind

capitalul

Rezerve

Alte rezerve

Rezultat

curent

Rezultat din

rezerve din

reevaluare

Repartizarea

profitului

Rezerve din

reevaluare

Rezultat

reportat

din

corectarea

erorilor

Rezultat

din aplicare

pt prima data a

IAS/IFRS

Rezultat

din aplicare pt

prima data a

IAS 29

TOTAL

31-Dec-19

67.133.804

197.701.352

13.426.761

213.189.459

30.823.278

17.422.314

(7.269.283)

50.804.319

 

(7.000.410)

 

123.846.355

(197.701.352)

502.376.597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul global curent

-

-

-

-

26.388.049

 

-

 

81.627.152

 

-

-

26.388.049

Rezerva din reevaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.627.152

Impozit amanat aferent

diferentei din

reevaluare

-

-

-

-

-

 

-

(13.060.344)

 

-

-

(13.060.344)

Rezultatul din

corectarea erorilor

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

Total alte elemente

ale rezultatului global

 

 

 

 

26.388.049

 

-

68.566.808

-

 

 

94.954.857

Transfer surplus

reevaluare

 

 

 

 

 

 

3.307.470

 

 

(2.734.601)

 

 

 

(572.869)

 

-

Alocari alte rezerve

-

-

-

3.494.590

(10.763.873)

 

7.269.283

-

 

 

-

-

Dividende

-

-

-

-

(20.059.405)

 

-

-

 

-

-

(20.059.405)

Repartizari obligatorii

 

 

 

14.452.190

-

 

(14.452.190)

 

 

 

 

-

31-Dec-20

67.133.804

197.701.352

13.426.761

231.136.239

26.388.049

20.729.784

(14.452.190)

116.636.526

 

(7.000.410)

123.273.485

(197.701.352)

577.272.048

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE:

1.   INFORMATII GENERALE

 

1.1       Prezentarea Societatii

Societatea Antibiotice SA Iasi cu sediul in Iasi Strada Valea Lupului nr. 1, cod de inregistrare fiscala RO 1973096 a fost infiintata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2980/29.12.1952,  ulterior fiind reorganizata ca societate comerciala pe actiuni in baza Legii nr.15/1990 si a Hotararii Guvernului nr.1200/12.11.1990. Societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti in categoria premium, in baza Deciziei nr. 43/21.02.1997 a Bursei de Valori Bucuresti.

 

Pe cele 8 fluxuri de fabricatie, modernizate si certificate conform standardelor Good Manufacturing Practice (GMP) sunt produse medicamente din formele farmaceutice: pulberi pentru solutii si suspensii injectabile (din clasa penicilinelor), capsule, comprimate, supozitoare si preparate de uz topic (unguente, geluri, creme), substanta activa nistatina si produse biocide. In total, acestea formeaza un portofoliu complex de peste 150 de medicamente de uz uman, destinate tratarii unei game largi de afectiuni infectioase, dermatologice, cardiovasculare, ale tractului digestiv sau ale sistemului musculo-scheletic.

Toate capacitatile de productie sunt proprietate a firmei si amplasate la sediul social.

Societatea detine dreptul de proprietate asupra tuturor activelor imobilizate inregistrate in contabilitatea firmei.

 

1.2           Structurile de Guvernanta Corporativa

Structurile pe care se bazeaza sistemul de guvernanta corporativa din cadrul Antibiotice:

-          Adunarea Generala a Actionarilor

-          Consiliul de Administratie

-          Comitete Consultative

-          Conducerea Executiva

 

Adunarea Generala a Actionarilor

 

Antibiotice S.A. este organizata pe principii de guvernanta corporativa, care reglementeaza procedura de selectie si de numire a administratorilor si directorilor, precum si functionarea sistemului de management, cautand sa consolideze independenta, responsabilizarea si profesionalismul structurilor de conducere, transparenta si calitatea informatiei prezentate public precum si protectia actionarilor inclusiv a celor minoritari.  

Modul de conducere a societatii este organizat pentru a raspunde asteptarilor actionarilor in ceea ce priveste asigurarea competitivitatii, profitabilitatii si generarii de valoare adaugata pe termen lung. Este asigurat un sistem decizional bine delimitat, trasabil, iar delegarile de atributii si competente se fac proportional cu prerogativele acordate si sistemul de control existent.

Aplicarea principiilor de bune practici de guvernare corporativa cu respectarea cu strictete a recomandarilor Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti (CGC-BVB), asigura transparentizarea si eficientizarea activitatilor si proceselor companiei, oferind astfel cadrul pentru maximizarea valorii actiunilor ATB pe termen lung, respectiv protejarea intereselor partilor interesate si cresterea gradului de incredere in Antibiotice SA.

Managementul companiei considera Codul de Guvernanta Corporativa un instrument important pentru obtinerea unei performante durabile, asigurand acuratetea si transparenta procesului decizional al societatii, prin accesul egal al tuturor actionarilor la informatiile relevante despre societate.

 

Structurile care transpun in practica regulile de guvernanta corporativa se regasesc pe site-ul companiei la adresa https://www.antibiotice.ro/investitori-php/corporate-governance/. Acestea sunt:

-          Adunarea Generala a Actionarilor

-          Consiliul de Administratie

-          Comitete Consultative

-          Conducerea Executiva

-          Secretariatul de Guvernanta Corporativa

-          Audit intern, Control financiar de gestiune si Managementul riscului

 

Principalul cadrul legal pentru asigurarea sistemului de guvernanta coporativa este dat de:

 

 • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

 • OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

 • Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 • Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 • Codul de guvernanta corporativa al Antibiotice S.A. care include si Regulamentul de Organziare si Functionare al Consiliului de Administratie si Regulamentul de Evaluare al administratorilor

 • Codul de etica

 

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Printre alte atributii, AGA decide cu privire la repartizarea profitului, alege Consiliul de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie a convocat pe parcursul anului 2021, doua Adunari Generale Ordinare si una Extraordinara, a caror hotarari se regasesc pe site-ul societatii la adresa de mai jos:

https://www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information/adunari-generale-ale-actionarilor/?raport=2021#

 

 

 

 

Principalii actionari ai societatii la data de 31.12.2021 (extras din Registrul Actionarilor):

 

 

MINISTERUL SANATATII

53,0173%

S.I.F. OLTENIA

26,4081%

Alti actionari

20,5746%

         -

 Clase de actionari:

·      Persoane juridice – 87,3615 %

·      Persoane fizice – 12,6385 %

 

Antibiotice pe piata de capital

 

Titlurile emise de Antibiotice sunt listate la categoria PREMIUM a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbol ATB.  Prima tranzactie a fost inregistrata la data de 16 aprilie 1997, la un pret de referinta de 0,3500 lei/actiune. Maximul istoric a fost atins pe 10 iulie 2007, cu pretul de 2,1700 lei/actiune, iar minimul istoric de 0,0650 lei/actiune a fost inregistrat la data de 8 iunie 2000.

Actiunile Antibiotice (ATB) sunt incluse in componenta indicilor BET-BK (a fost construit pentru a putea fi folosit ca benchmark de catre administratorii de fonduri, dar si de alti investitori institutionali, metodologia de calcul reflecta cerintele legale si limitele de investitii ale fondurilor) si BET-Plus (cuprinde societatile romanesti listate pe piata BVB care indeplinesc criteriile minime de selectie cu exceptia societatilor de investitii financiare.

In anul 2021, pretul minim al actiunii ATB a avut valoarea de 0,4800 lei iar cel maxim de 0,6080 lei/actiune.

Capitalizarea bursiera la data de 31 decembrie 2021 a fost de 406.831 mii lei.

In anul 2021, Antibiotice SA a incheiat un contract de market making cu BRK Financial Group, unul dintre cei mai activi brokeri pe segmentul de produse structurate tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. Colaborarea cu BRK Financial Group are ca obiectiv crearea de plus valoare pentru actionari prin imbunatatirea lichiditatii si minimizarea volatilitatii.

 

Actiuni Antibiotice – ATB/Piata Regular

 

2017

2018

2019

2020

2021

Numar actiuni

671.338.040

671.338.040

671.338.040

671.338.040

671.338.040

Capitalizare bursiera (mii lei)*

361.180

326.942

341.040

326.270

406.831

Capitalizare bursiera (mii euro)*

77.511

70.100

71.370

66.935

82.211

Capitalizare bursiera (mii $)*

92.813

80.259

79.873

82.163

93.022

Valoare totala tranzactionata

(milioane lei)

12

9

15

14

44

Nr. actiuni tranzactionate

21.113.565

17.109.263

30.364.292

27.085.005

80.534.368

Pret deschidere (lei/actiune)

0,5200

0,5780

0,4800

0,5120

0,4940

Pret maxim (lei/actiune)

0,5920

0,5780

0,5260

0,5550

0,6080

Pret minim (lei/actiune)

0,5200

0,4550

0,4500

0,4130

0,4800

Pret la sfarsitul perioadei

(lei/actiune)

0,5380

0,4870

0,5080

0,4860

0,6060

Pret mediu (lei/actiune)

0,5585

0,5028

0,4851

0,5079

0,5913

Castig/actiune (lei/actiune)***

0,0500

0,0511

0,0459

0,0418

0,0446

Dividend brut/actiune

(lei/actiune)**

0,026552598

0,009991506

0,029879738

0,00330631

0,0031980923

Randamentul dividendului****

4,59%

2,05

6,2%

6,5%

0,65%

Rata de distributie a

dividendului*****

53%

20%

65%

8,4%

7,2%

*     Calculat pe baza pretului actiunii in ultima zi de tranzactionare din anul respectiv

**    Dividend propus

***   Calculul rezultatului pe actiune se bazeaza pe profitul net al fiecarui an

****  Dividend pe actiune/pretul actiunii din prima zi de tranzactionare a fiecarui an

***** Rata de distributie a dividendului = (numarul total de actiuni x dividend brut pe actiune)/profit net total.

 

Pe parcursul anului 2021 s-au tranzactionat 80.534.368 actiuni, in valoare de 43,65 milioane lei (8,87 milioane EURO, 10,51 milioane USD), cu un pret mediu de 0,5420 lei/actiune.

In anul 2021, s-au achitat dividende aferente anilor financiari 2017, 2018, 2019 si 2020, in valoare de 2.102.442,59 lei, astfel:

 

Istoric dividende (2017 – 2018 - 2019- 2020)

Perioada

Dividende nete

Data sistare plata dividende

Cuvenite

Achitate

Neridicate la 31.12.2021

            lei

% (total

achitat)

Pana la 31.12.2020

01.01÷31.12.2021

Total

 

lei

%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

17.588.680

16.160.171,48

15.528,83

16.175.700,31

0,92%

1.412.979,79

0,08%

13.09.2021

2018

6.612.624,05

6.069.182,87

14.293,79

6.083.476,66

0,92%

529.147,39

0,08%

Plata in

curs

2019

19.811.039,75

18.114.220,03

60.504,82

18.174.724,85

0,92%

1.636.314,90

0,08%

Plata in

curs

2020

2.840.868,50

-

2.012.115,15

2.012.115,15

0,71%

828.753,35

0,29%

Plata in

curs

 

 

Pentru anii 2017, 2018, 2019 si 2020 plata dividendelor se realizeaza prin intermediul Depozitarului Central Bucuresti si implicit, prin intermediul Agentului de Plata - CEC Bank.

Drepturile detinatorilor de instrumente financiare

Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si aplicat:

 • protejeaza drepturile actionarilor

 • asigura tratamentul echitabil al tuturor actionarilor

 • recunoaste rolul tertilor cu interese in societate

 • garanteaza informarea si transparenta

 • asigura raspunderea Consiliului de Administratie fata de societate si actionari.

 

Pe website-ul companiei Antibiotice la adresa:

www.antibiotice.ro/investitori/informatii actionari, se gaseste o sectiune dedicata actionarilor, in cadrul careia se pot accesa si descarca documente referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor: proceduri privind accesul si participarea la adunari, convocatorul, ordinea de zi, materialele informative, procurile speciale de reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, hotararile, rezultatele voturilor.

Relatia cu Investitorii

Activitatea de relatii cu investitorii sustine comunicarea constanta dintre companie si investitori. Acest proces permite cunoasterea activitatii operationale, a strategiei si perspectivelor afacerii, cu scopul realizarii in cunostinta de cauza a unei evaluari juste a companiei. Fiind o companie listata la bursa, punem la dispozitia publicului si transmitem catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB), rapoarte anuale, semestriale, trimestriale si curente, precum si documente legate de buna desfasurare a adunarilor generale. Pentru ca suntem orientati spre dezvoltarea si cresterea transparentei fata de actionari, imediat dupa raportarile financiare periodice (anual si semestrial), se organizeaza intalniri si evenimente de prezentare la care participa investitori si analisti interesati, oferindu-le posibilitatea de a transmite intrebarile, opiniile si sugestiile lor, asigurandu-se astfel un dialog pentru o baza suficienta procesului decizional de investitii.

In anul 2021 au fost organizate doua teleconferinte (13.05.2021 si 30.07.2021) si o conferinta intitulata ”Masa rotunda cu managementul companiei Antibiotice" – care s-a desfasurat in data de 23.11.2021.

Toate documentele referitoare la evenimentele mentionate au fost publicate in conformitate cu legislatia in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, schimbarile in structura societatii, hotararile adunarilor generale, precum si actiunile legate de garantarea drepturilor actionarilor - distribuirea de dividende aferente exercitiului financiar 2020, au fost realizate in conformitate cu reglementarile legale.

Distinctiile obtinute pe parcursul anului au adus recunoasterea comunicarii active si constante a companiei Antibiotice SA cu investitorii. Astfel, nota maxima obtinuta la evaluarea indicatorului VEKTOR in baza a 15 criterii de bune practici in relatia cu investitorii, a subliniat faptul ca Antibiotice SA este o companie de nota 10, in care merita sa investesti.

 

Consiliul de Administratie

Antibiotice SA este administrata de un Consiliu de Administratie, responsabil cu indeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor. Exista o delimitare clara a responsabilitatilor intre Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva.

Consiliul de Administratie urmareste ca propriile decizii, cele ale conducerii societatii, ale Adunarii Generale a Actionarilor, precum si reglementarile interne sa fie conforme cu cerintele legale si implementate in mod adecvat. Acesta este responsabil cu monitorizarea managementului companiei, in numele actionarilor.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt descrise in Statutul societatii si in reglementarile interne relevante, disponibile pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Guvernanta Corporativa.

In cursul anului 2021, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 15 sedinte si a adoptat decizii care i-au permis sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta.

Componenta Consiliului de Administratie al companiei Antibiotice SA - 31 decembrie 2021

 

Ec. Ioan Nani

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Director General

Administrator Executiv Definitiv

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 20 mai 2020, a fost reconfirmat in componenta Consiliului de Administratie, pentru un mandat valabil pana la data de 18.04.2024, fiind ales apoi de catre membrii Consiliului de Administratie din data de 20.05.2020, in functia de vicepresedinte.  

Economist specializat in management si expert contabil, este membru al Consiliului de Administratie din 2009 si Director General (1998 - 2008 si 2009 - prezent).

Actiuni Antibiotice SA - 1.513*

 

Ing.Catalin Codrut Popescu

Membru al Consiliului de Administratie si reprezentant al actionarului SIF Oltenia

Administrator Neexecutiv Definitiv

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 26 august 2021, a fost ales in componenta Consiliului de Administratie, pentru un mandat valabil pana la data de 18.04.2024.

Director General MEDIMFARM SA

Actiuni Antibiotice SA - 0*

 

Ec. Mihai Trifu

Membru al Consiliului de Administratie si reprezentant al actionarului SIF Oltenia

Administrator Neexecutiv Definitiv

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 26 august 2021, a fost ales in componenta Consiliului de Administratie, pentru un mandat valabil pana la data de 18.04.2024.

Vicepresedinte si Director General Adjunct SIF Oltenia

Actiuni Antibiotice SA - 0*

 

Fiz. Lucian Timofticiuc

Membru al Consiliului de Administratie si reprezentant al Ministerului Sanatatii

Administrator Neexecutiv Definitiv

Presedintele Consiliului de Administratie

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 16 septembrie 2020, a fost ales ca membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat valabil pana la data de 18.04.2024. In prezent domnul Lucian Timofticiuc detine functia de administrator si director general Vremea Noua.

Actiuni Antibiotice SA - 0*

 

Jr. Ionel Damian

Membru al Consiliului de Administratie

Administrator Neexecutiv Definitiv

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 2 noiembrie 2020, a fost ales ca membru definitiv al Consiliului de Administratie al societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 18.04.2024.

Director Executiv Inspectie Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi

Actiuni Antibiotice SA - 0*

 

(*) Numarul  actiunilor Antibiotice (ATB) detinute la data de 31 decembrie 2021, conform ultimei baze de date detinute de Antibiotice pentru anul 2020.

 

Comitete consultative

Pe perioada anului 2021, comitetele consultative specializate au avut urmatoarea componenta:

 • Comitetul de audit: dl. Ionel Damian, dl. Mihai Trifu si dl. Catalin Codrut Popescu;

 • Comitetul de nominalizare si remunerare: dl. Lucian Timofticiuc, dl. Ionel Damian si dl. Mihai Trifu;

 • Comitetul de politici comerciale: dl. Lucian Timofticiuc, dl. Ionel Damian si dl. Catalin Codrut Popescu.

 

Comitetul de Audit s-a intrunit in doua sedinte si este format din trei administratori neexecutivi independenti si are urmatoarele responsabilitati:

 • efectueaza o evaluare anuala a sistemului de control intern. Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiunea riscului si control intern prezentate catre Comitetul de Audit, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului de Administratie.

Comitetul de Audit gestioneaza conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii.

 • monitorizeaza aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate;

 • primeste si evalueaza rapoartele echipei de Audit Intern.

 

In exercitarea atributiilor si responsabilitatilor sale principale, Comitetul de Audit va efectua cel putin urmatoarele activitati:

 • examinarea si verificarea corectitudinii situatiilor financiare anuale si interimare ale societatii comerciale si a oricaror alte raportari financiare, inainte ca acestea sa fie transmise Consiliului spre aprobare;

 • analizarea numirii, renumirii sau revocarii auditorilor externi;

 • evaluarea periodica a eficientei, independentei si obiectivitatii auditorului extern si monitorizarea relatiei cu acesta.

 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare s-a intrunit in doua sedinte si este format din trei administratori neexecutivi independenti. Atributiile si responsabilitatile acestuia sunt in principal urmatoarele:

 • formuleaza propuneri pentru functiile de administrator, gestioneaza in numele consiliului procedura de selectie pentru candidatii propusi de autoritatea publica tutelara, atunci cand consiliul este expres mandatat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director, recomanda consiliului de administratie candidati pentru functia enumerata,

 • formuleaza propuneri privind remunerarea administratorilor si a directorilor societatii,

 • se asigura de indeplinirea obligatiei privind elaborarea rapoartelor anuale si a altor raportari, in conditiile legii,

 • evalueaza, cel putin o data pe an, independenta membrilor Consiliului de Administratie,

 • monitorizeaza numarul mandatelor de administrator detinute de membrii Consiliului de Administratie in alte societati,

 • indepliniste alte sarcini in legatura cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, la instructiunile acestuia,

 • se asigura ca persoanele care candideaza pentru functia de administrator au pregatirea si experienta necesare pentru a-si indeplini atributiile; Comitetul poate face propuneri de respingere a candidatilor care nu indeplinesc criteriile pentru detinerea functiei de membru al Consiliului,

 • intocmeste un raport anual cu privire la remuneratiile administratorilor si directorilor desemnati de consiliu, precum si alte avantaje acordate acestora, raport ce va fi prezentat de consiliu Adunarii Generale a Actionarilor.

 Comitetul de Politici Comerciale sprijina Consiliul de Administratie pentru realizarea planului de administrare, prin transpunerea acestuia in politici comerciale adecvate.

Principiile directoare care coordoneaza activitatea Comitetului de Politici Comerciale sunt:

 • principiul legalitatii, care presupune respectarea de catre societate a tuturor prevederilor legale aplicabile in relatiile cu partenerii si autoritatile, precum si a normelor si procedurilor interne avizate de catre administrator;

 • principiul optimizarii politicilor comerciale, care presupune stabilirea acelor actiuni de marketing si promovare menite sa stimuleze afacerile societatii si sa asigure sustenabilitatea acestora pe termen mediu si lung;

 • principiul expansiunii teritoriale, care presupune stabilirea acelor politici comerciale menite sa identifice noi oportunitati de afaceri in comertul international.  

Conducerea executiva

 

Antibiotice este reprezentata de catre Directorul General conform art. 143 din Legea nr. 31/1990, art. 35 din OUG nr. 109/2011 si art. 47 din Actul Constitutiv al societatii  si statutul societatii.

 

Ec. Ioan NANI

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie - Administrator Executiv, Neindependent, cu mandat pentru perioada 01.06.2020 ÷ 18.04.2024

Loc de munca: S.C. Antibiotice S.A.

Functia: Director General

Profesia: Economist

 

 

2.   POLITICI CONTABILE

 

2.1 Declaratia de conformitate

 

Situatiile financiare se intocmesc de catre societate in conformitate cu:

 

 • Legea contabilitatii nr. 82 din 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Prezentele raportari finanicare individuale au fost intocmite in conformitate criteriile de recunoastere, masurare si evaluare conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, Interpretarile si Standardele Internationale de Contabilitate (colectiv numite “IFRS”-uri) emise de catre Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (“IASB”) asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeana (“IFRS-uri adoptate”);

 

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 cuprind situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii si note explicative.

Principalele politici contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt stabilite mai jos. Politicile au fost aplicate consecvent tuturor anilor prezentati, exceptand cazul in care se mentioneaza altfel.

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS adoptate necesita utilizarea unor anumite estimari contabile cruciale. De asemenea, solicita conducerii sa foloseasca rationamentul in procesul de aplicare a politicilor contabile ale societatii. Domeniile in care s-au luat si hotarari si efectuat estimari semnificative in intocmirea situatiilor financiare si efectul acestora sunt aratate in cele ce urmeaza.

 

 

2.2 Bazele evaluarii

Situatiile financiare individuale separate sunt intocmite pe baza conventiei costului istoric/amortizat cu exceptia imobilizarilor corporale prezentate la cost reevaluat prin utilizarea valorii juste drept cost presupus si a elementelor prezentate la valoarea justa, respectiv activele si datoriile financiare la valoarea justa, prin contul de profit si pierdere si activele financiare disponibile pentru vanzare, cu exceptia acelora pentru care valoarea justa nu poate fi stabilita in mod credibil.

Aceste situatii financiare au fost intocmite in scopuri generale, pentru uzul persoanelor care cunosc prevederile Standardelor  Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. In consecinta, aceste situatii financiare nu trebuie considerate ca unica sursa de informatii de catre un potential investitor sau de catre alt utilizator.

 

2.3 Moneda functionala si de prezentare

 

Conducerea societatii considera ca moneda functionala, asa cum este definita aceasta de IAS 21 „Efectele variatiei cursului de schimb valutar", este leul romanesc („RON” sau „LEU”). Situatiile financiare individuale sunt prezentate in lei, valorile fiind  rotunjite la cel mai apropiat leu, moneda pe care societatea a ales-o ca moneda de prezentare.

Tranzactiile realizate de societate intr-o moneda alta decat moneda functionala sunt inregistrate la ratele in vigoare la data la care au loc tranzactiile. Activele si datoriile monetare in valuta sunt convertite la ratele in vigoare la data raportarii.

Profitul si pierderea rezultate din diferentele de curs de schimb in urma incheierii acestor tranzactii si din conversia la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei de raportare a activelor monetare si obligatiilor in moneda straina se reflecta in situatia rezultatului global.

Cursurile de schimb ale principalelor monede straine conform raportarii BNR sunt dupa cum urmeaza:

 

 

   31-Dec-21

   31-Dec-20

EUR

4,9481

      4,8694

USD

4.3707

       3,9660

 

 

2.4 Evaluari si estimari contabile cruciale

 

Ca rezultat al incertitudinilor inerente activitatilor comerciale, multe elemente din situatiile financiare nu pot fi evaluate cu precizie, pot fi doar estimate. Estimarea implica rationamente bazate pe cele mai recente informatii fiabile disponibile.

Utilizarea estimarilor rezonabile este o parte esentiala a intocmirii situatiilor financiare si nu le submineaza fiabilitatea.

O estimare poate necesita o revizuire daca au loc schimbari privind circumstantele pe care s-a bazat aceasta estimare sau ca urmare a unor noi informatii sau experiente ulterioare. Prin natura ei, revizuirea unei estimari nu are legatura cu perioade anterioare si nu reprezinta corectarea unei erori in perioada curenta. Daca exista, efectul asupra perioadelor viitoare este recunoscut ca venit sau cheltuiala in acele perioade viitoare.

Societatea efectueaza anumite estimari si ipoteze cu privire la viitor. Estimarile si judecatile sunt evaluate in mod continuu in baza experientei istorice si altor factori, inclusiv prognozarea de evenimente viitoare care sunt considerate a fi rezonabile in circumstantele existente. Pe viitor, experienta concreta poate diferi de prezentele estimari si ipoteze. In continuare sunt prezentate exemple de evaluare, estimare, prezumtii aplicate in cadrul societatii:

(a)  Evaluarea investitiilor terenurilor si cladirilor detinute in proprietate

Pe baza evaluarilor realizate de evaluatori externi se determina valoarea justa a investitiilor imobiliare si cladirilor detinute in proprietate. Prezentele evaluari se bazeaza pe ipoteze ce includ venituri viitoare din inchirieri, costuri de mentenanta anticipate, costuri viitoare de dezvoltare si rata de actualizare adecvata. Evaluatorii fac referire si la informatiile de pe piata legate de preturile tranzactiilor cu proprietati similare.

 

(b) Ajustari pentru deprecierea creantelor

Evaluarea pentru depreciere a creantelor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe cea mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se asteapta a fi primite. Pentru estimarea acestor fluxuri, conducerea face anumite estimari cu privire la situatia financiara a partenerilor. Fiecare activ depreciat este analizat individual. Precizia ajustarilor depinde de estimarea fluxurilor de numerar viitoare.

 

(c)  Proceduri judiciare

Societatea revizuieste cazurile legale nesolutionate urmarind evolutiile in cadrul procedurilor judiciare si situatia existenta la fiecare data a raportarii, pentru a evalua provizioanele si prezentarile din situatiile sale financiare. Printre factorii luati in considerare la luarea deciziilor legate de provizioane sunt natura litigiului sau pretentiilor si nivelul potential al daunelor in jurisdictia in care se judeca litigiul, progresul cazului (inclusiv progresul dupa data situatiilor financiare dar inainte ca respectivele situatii sa fie emise), opiniile sau parerile consilierilor juridici, experienta in cazuri similare si orice decizie a conducerii societatii legata de modul in care va raspunde litigiului, reclamatiei sau evaluarii.

 

(d) Estimari contabile de cheltuieli

Exista situatii obiective in care pana la data inchiderii unor perioade fiscale sau pana la data inchiderii unui exercitiu financiar  nu se cunosc valorile exacte ale unor cheltuieli angajate de catre societate (ex: campanii de marketing-vanzari de promovare produse si stimulare a vanzarilor). Pentru aceasta categorie de cheltuieli se vor face preliminari de cheltuieli, care vor fi corectate in perioadele urmatoare. Estimarile de cheltuieli, pe fiecare categorie de cheltuiala, vor fi efectuate de catre persoane cu experienta in tipul de activitate care a generat acea cheltuiala.

 

(e)  Impozitare

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si penalitatilor de intarziere aferente. In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in  situatiile financiare sunt adecvate.

 

2.5  Prezentarea situatiilor financiare separate

 

Situatiile financiare sunt prezentate in conformitate cu cerintele IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. Societatea a adoptat o prezentare bazata pe lichiditate in cadrul situatiei pozitiei financiare si o prezentare a veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor in cadrul situatiei rezultatului global, considerand ca aceste metode de prezentare ofera informatii care sunt credibile si mai relevante decat cele care ar fi fost prezentate in baza altor metode permise de IAS 1.

 

2.6 Imobilizari necorporale achizitionate 

 

Evidenta imobilizarilor necorporale se realizeaza conform IAS 38 ,,Imobilizari necorporale” si IAS 36 ,,Deprecierea activelor”. Imobilizarile necorporale dobandite extern sunt recunoscute initial la cost si ulterior amortizate liniar pe parcursul duratei economice utile a acestora.

Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte imobilizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile, se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.

 

Imobilizari necorporale generate la nivel intern (costuri de dezvoltare)

Cheltuielile de cercetare (sau in faza de cercetare a unui proiect intern) sunt recunoscute drept cheltuieli ale exercitiului la care se refera.

Cheltuielile de dezvoltare aferente proiectelor pentru produse noi se recunosc drept imobilizari necorporale. Acestea sunt formate din: consumuri de materii prime si materiale, costuri cu manopera aferente orelor lucrate pentru fiecare proiect,  alte taxe achitate autoritatilor de reglementare in domeniul farmaceutic cu sumele necesare autorizarii.

 

2.7.Imobilizari corporale

 

Imobilizarile corporale sunt elemente corporale care:

a)    sunt detinute in vederea utilizarii pentru producerea sau prestarea de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;  si

b)   se preconizeaza a fi utilizate pe parcursul mai multor exercitii financiare

 

 

 

 

 

Recunoastere:      

Costul unui element de imobilizari corporale trebuie recunoscut ca activ daca si numai daca:

a)    este probabila generarea pentru entitate de beneficii economice viitoare aferente activului;  si

b)   costul activului poate fi evaluat in mod fiabil.

 

Evaluarea dupa recunoastere

Dupa recunoasterea ca activ, un element de imobilizari corporale este contabilizat la costul sau minus amortizarea acumulata si pierderile acumulate din depreciere.

Dupa recunoasterea ca activ, un element de imobilizari corporale a carui valoare justa poate fi evaluata in mod fiabil este contabilizat la o valoare reevaluata, aceasta fiind valoarea sa justa la data reevaluarii.

Reevaluarile sunt efectuate cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu se deosebeste semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul perioadei de raportare.

Valoarea justa a terenurilor si cladirilor este determinata in general pe baza preturilor de pe piata, printr-o evaluare efectuata de evaluatori. Valoarea justa a elementelor de imobilizari corporale este in general valoarea lor pe piata determinata prin evaluare.

Atunci cand un element al imobilizarilor corporale din categoria I prevazuta in Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe este reevaluat, orice amortizare cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, iar valoarea neta este recalculata la valoarea reevaluata a activului. 

Daca un element de imobilizari corporale este reevaluat, atunci intreaga clasa de imobilizari corporale din care face parte acel element este reevaluata.       

Daca valoarea contabila a unei imobilizari corporale este majorata ca rezultat al reevaluarii, atunci cresterea este recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global si acumulata in capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare. Cu toate acestea, majorarea trebuie recunoscuta in profit sau pierdere in masura in care aceasta compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ recunoscut anterior in profit sau pierdere.

Daca valoarea contabila a unui activ este diminuata ca urmare a unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie recunoscuta in profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea trebuie recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global in masura in care surplusul din reevaluare prezinta un sold creditor pentru acel activ. Reducerea recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global micsoreaza suma acumulata in capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare.

Surplusul din reevaluare inclus in capitalurile proprii aferent unui element de imobilizari corporale este transferat direct in rezultatul reportat atunci cand activul este derecunoscut. Transferurile din surplusul din reevaluare in rezultatul reportat nu se efectueaza prin profit sau pierdere.

Daca exista, efectele impozitelor asupra profitului rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale sunt recunoscute si prezentate in conformitate cu IAS 12 Impozit pe profit.

 

Amortizare

Valoarea amortizabila a unui activ este alocata in mod sistematic pe durata sa de viata utila. Amortizarea unui activ incepe cand acesta este disponibil pentru utilizare, adica atunci cand se afla in amplasamentul si starea necesare pentru a putea functiona in maniera dorita de conducere.

Terenul detinut in proprietate nu este amortizat.

Pentru mijloacele fixe amortizabile societatea utilizeaza, din punct de vedere contabil, metoda de amortizare liniara. Duratele de amortizare sunt determinate de catre o comisie interna de specialitate conform procedurilor interne societatii.Mai jos este o scurta prezentare a duratelor de viata a mijloacelor fixe pe principalele categorii:

 

Categorie

 

Durata de viata

Cladiri si constructii

24-40 ani

Echipamente si instalatii

7-24 ani

Mijloace de transport

4- 6 ani

Tehnica de calcul

2- 15 ani

Mobilier si echipament de birou

3- 15 ani

Deprecierea

Pentru a determina daca un element de imobilizari corporale este depreciat, o entitate aplica IAS 36 Deprecierea activelor.  La sfarsitul fiecarei perioade de raportare, entitatea estimeaza daca exista indicii ale deprecierii activelor. In cazul in care sunt identificate astfel de indicii, entitatea estimeaza valoarea recuperabila a activului.

Daca si numai daca valoarea recuperabila a unui activ este mai mica decat valoarea sa contabila, valoarea contabila a activului va fi redusa pentru a fi egala cu valoarea recuperabila. O astfel de reducere reprezinta o pierdere din depreciere. O pierdere din depreciere este recunoscuta imediat in profitul sau in pierderea perioadei, cu exceptia situatiilor in care activul este raportat la valoarea reevaluata, in conformitate cu prevederile unui alt Standard (de exemplu, in conformitate cu modelul de reevaluare din IAS 16 Imobilizari corporale). Orice pierdere din depreciere in cazul unui activ reevaluat este considerata ca fiind o descrestere generata de reevaluare.

2.8 Active financiare - IFRS  9 Instrumente financiare (inlocuieste IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare) – nu se aplica la nivelul societatii

Evaluarea initiala a activelor financiare si a datoriilor financiare

IFRS 9 inlocuieste IAS 39, Instrumente financiare -  recunoastere si evaluare. IASB a elaborat IFRS 9 in trei etape, care se ocupa separat de IFRS clasificarea si evaluarea activelor financiare, deprecierea si acoperirea riscurilor. Alte aspecte ale IAS 39, cum ar fi domeniul de aplicare, recunoasterea si derecunoasterea activele financiare sunt conform acestuia, cu unele modificari.

 

Clasificarea pe IFRS 9 este determinata de caracteristicile fluxurilor de numerar si de modelul de business in cadrul caruia este detinut un activ.

 

2.9 Stocuri

 

Conform prevederilor IAS 2, stocurile sunt active:

a)    detinute pentru vanzare pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b)   in curs de productie pentru o astfel de vanzare; fie

c)    sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

Evaluarea stocurilor

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

Costul stocurilor

Costul stocurilor cuprinde toate costurile de achizitie, costurile de conversie, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in starea si in locul in care se gasesc in prezent.

Stocurile de materii prime si materiale sunt evidentiate la valoarea de achizitie. Iesirea din gestiune a stocurilor se face utilizand metoda Pret Mediu Ponderat.

Stocurile de produse in curs de executie sunt evidentiate la valoarea materiilor prime si materialelor inglobate in acestea.

Stocul de produse finite este evidentiat la cost de productie.

 

Ajustari pentru deprecierea stocurilor

 

Evaluarea pentru depreciere a stocurilor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe cea mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se asteapta a fi primite. Fiecare activ depreciat este analizat individual. Precizia ajustarilor depinde de estimarea fluxurilor de numerar viitoare.

Ajustarile privind stocurile se bazeaza pe calculul efectuat la sfarsitul exercitiului financiar pentru ajustarea de valoare specifica aferenta stocurilor de materii prime, materiale si produse finite care nu mai corespund din punct de vedere calitativ.  Calculul ajustarii generale pentru deprecierea stocurilor se face in functie de durata de valabilitate a articolelor existente in stoc.

 

2.10 Creante

 

Creantele apar in principal prin furnizarea de bunuri si servicii catre clienti (de ex. creante comerciale), dar incorporeaza si alte tipuri de activ monetar contractual.

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica mai putin ajustarile constituite pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabila este mai mica decat valoarea istorica.

Ajustarile pentru depreciere sunt recunoscute atunci cand exista dovezi obiective (cum ar fi dificultati financiare semnificative din partea partenerilor sau neindeplinirea obligatiilor de plata sau intarziere semnificativa a platii) ca societatea nu va putea incasa toate sumele datorate conform cu termenii creantelor, suma respectivei ajustari fiind diferenta dintre valoarea contabila neta si valoarea actuala a fluxurilor de numerar viitoare preconizate asociata cu creanta depreciata.

Evaluarea pentru depreciere a creantelor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe o analiza de risc pe categorii de clienti fiind cea mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se asteapta a fi primite.

Societatea evalueaza la fiecare data a bilantului masura in care exista vreo dovada obiectiva ca un activ financiar (creanta) este depreciat. Daca exista orice dovada de acest fel, societatea  aplica tratamente diferite pentru a determina valoarea oricarei pierderi din depreciere, in functie de tipul activului: active financiare contabilizate la cost amortizat, active financiare contabilizate la cost si active financiare disponibile pentru vanzare.

Valoarea contabila a activului trebuie redusa fie direct, fie prin utilizarea unui cont de ajustari pentru depreciere. Valoarea pierderii trebuie recunoscuta in profit sau pierdere.

In cazul in care, intr-o perioada ulterioara, valoarea pierderii aferente din depreciere scade, iar descresterea poate fi corelata obiectiv cu un eveniment ce apare dupa ce a fost recunoscuta deprecierea (cum ar fi o imbunatatire a ratingului de credit al debitorului), pierderea din depreciere recunoscuta anterior trebuie reluata fie direct, fie prin ajustarea unui cont de provizion pentru depreciere. Reluarea nu trebuie sa aiba drept rezultat o valoare contabila a activului financiar mai mare decat valoarea ce ar fi constituit costul amortizat, daca deprecierea nu ar fi fost recunoscuta la data la care deprecierea este reluata. Valoarea reluarii trebuie sa fie recunoscuta in profit sau pierdere.

Ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale se compun din provizionul specific, constituit in totalitate pentru litigii dupa care este calculat si provizionul general.

Provizionul general pentru deprecierea creantelor clienti se calculeaza in functie de vechimea creantelor existente in sold. Ajustarile pentru depreciere calculate nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii creantei comerciale. La analiza creantelor de incasat pe baza de efecte comerciale, in situatiile in care sunt identificate evenimente care dovedesc existenta unor incidente de plata sau deteriorarea situatiei financiare a debitorului, se pot calcula ajustari, marimea provizionului pentru depreciere fiind cel mult egala cu marimea efectului.

 

2.11 Taxa pe valoarea adaugata

 

Taxa pe valoarea adaugata se evidentiaza pe baza decontului de TVA. Valoarea TVA de plata se achita autoritatilor fiscale pana la data de 25 a lunii urmatoare, indiferent de nivelul de recuperare a creantelor de la clienti. Autoritatile fiscale permit decontarea TVA pe o baza neta. Daca TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata, diferenta este rambursabila la cererea societatii. Respectiva TVA poate fi rambursata dupa efectuarea unui control fiscal, sau chiar in absenta acestuia, daca sunt intrunite anumite conditii. TVA aferenta vanzarilor si achizitiilor care nu au fost decontate la sfarsitul perioadei de raportare este recunoscuta in situatia pozitiei financiare la valoarea neta si prezentata separat ca un activ sau obligatie curenta. In cazurile in care au fost inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor, pierderea din depreciere este inregistrata pentru valoarea bruta a debitorului, inclusiv TVA.TVA aferenta trebuie platita catre bugetul de stat si poate fi recuperata doar in cazul prescrierii debitorului, ca urmare a deciziei de faliment.

 

 

2.12 Datorii financiare

Datoriile financiare includ in principal datoriile comerciale si alte datorii financiare pe termen scurt (datoriile in relatia cu personalul, datorii privind impozitele si taxele, datorii privind credite bancare pe termen scurt, datorii in relatia cu creditori diversi) care sunt recunoscute initial la valoarea justa si ulterior inregistrate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective.

 

2.13 Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor

 

      2.13.1 Recunosterea veniturilor IFRS 15 - Venituri din contractele cu clientii (inlocuieste IAS 18 Venituri)

Veniturile reprezinta intrarea bruta de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate in cadrul desfasurarii activitatilor normale ale unei entitati, atunci cand aceste intrari au drept rezultat cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cresterile legate de contributiile participantilor la capitalurile proprii.

Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Valoarea justa este valoarea la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, intre parti interesate si in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective.

Incepand cu 1 ianuarie 2018, a intrat in vigoare standardul IFRS 15 privind contractele incheiate cu clientii. In unele cazuri, IFRS 15 ar putea necesita modificari ale sistemelor curente si ar putea afecta unele aspecte ale operatiunilor.

IFRS 15 este un standard complex care introduce cerinte mult mai prescriptive decat au fost incluse anterior in IAS 18 Venituri, IAS 11 Contracte de constructii si, prin urmare, poate duce la modificari ale politicilor de recunoastere a veniturilor.

Evaluarea veniturilor

Conform IAS 18, veniturile erau evaluate la valoarea justa a contraprestatiei primita sau de primit, dupa reducerea rabaturilor sau remizelor. Veniturile din vanzarea bunurilor erau recunoscute in momentul in care au fost indeplinite toate conditiile urmatoare:

(a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor;

(b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o in mod normal in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;

(c) valoarea veniturilor poate fi evaluata in mod fiabil;

(d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate pentru entitate;

(e) costurile suportate sau care urmeaza sa fie suportate in legatura cu tranzactia respectiva pot fi evaluate in mod fiabil.

Noul standard se concentreaza in schimb pe identificarea obligatiilor si face o distinctie clara intre obligatiile care sunt satisfacute "la un moment dat in timp" si cele care sunt satisfacute "de-a lungul unei perioade de timp", acest lucru fiind determinat de maniera prin care controlul bunurilor sau al serviciilor este transferat catre client. Principiul care sta la baza acestui standard este acela ca societatea ar trebui sa recunoasca si sa inregistreze veniturile intr-un mod care sa indice transferal de bunuri sau servicii.

IFRS 15 stabileste un cadru general care se va aplica pentru recunoasterea veniturilor provenind dintr-un contract incheiat cu un client (cu exceptii limitate), indiferent de tipul tranzactiei sau de industrie; Standardul stabileste cinci pasi de urmat pentru recunoasterea veniturilor:

 • identificarea contractului (contractelor) cu un client;

 • identificarea obligatiilor de performanta dintr-un contract;

 • determinarea pretului tranzactiei la obligatiile din contract;

 • alocarea pretului tranzactiei pentru obligatiile de executare;

 • recunoasterea veniturilor atunci cand (sau pe masura ce) entitatea indeplineste o obligatie de executare.

Veniturile sunt evidentiate la valoarea justa a sumelor incasate sau de incasat nete de TVA. Veniturile sunt reduse cu valoarea retururilor, rabaturilor comerciale si a altor costuri similare.

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in momentul in care exista obligativitatea inregistrarii unui contract, respectiv au fost indeplinite toate conditiile urmatoare:

a)    partile din contract au aprobat contractul (in scris, verbal sau in conformitate cu alte practici obisnuite de afaceri) si se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care le revin;

b)   societatea poate identifica drepturile fiecarei parti in ceea ce priveste bunurile sau serviciile care vor fi transferate;

c)    societatea poate identifica termenii de plata pentru bunurile sau serviciile care vor fi transferate;

d)   contractul are continut comercial; si

e)   este probabil ca societatea sa colecteze contraprestatia la care va avea dreptul in schimbul bunurilor sau serviciilor care vor fi transferate clientului.

Venitul din vanzarea bunurilor este recunoscut atunci cand societatea a transferat riscurile semnificative si beneficiile aferente dreptului de proprietate cumparatorului si este probabil ca societatea sa primeasca cele convenite anterior in urma platii. Transferul riscurilor si beneficiilor aferente dreptului de proprietate se considera realizat o data cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor in posesia cumparatorului. Daca entitatea pastreaza riscuri semnificative aferente proprietatii, tranzactia nu reprezinta o vanzare si veniturile nu sunt recunoscute.

Societatea considera ca termenele de incasare nu genereaza o componenta financiara a veniturilor facturate catre distribuitori.

Cazuri speciale: In situatia in care se constata ca veniturile asociate unei perioade a anului curent sunt grevate de erori fundamentale, se va proceda la corectarea acestora, in perioada in care eroarea este descoperita, situatie aferenta anului 2020. Daca eroarea este descoperita in anii urmatori, corectia acesteia nu va mai afecta conturile de venituri, ci contul de rezultat reportat din corectii de erori fundamentale, daca valoarea erorii va fi considerata semnificativa.

         2.13.2 Recunosterea cheltuielilor

 

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

2.14 Deprecierea activelor nefinanciare (excluzand stocurile, investitiile imobiliare si activele privind impozitul amanat) – IAS 36”Deprecierea activelor”

Active detinute de societate, asa cum este precizat in IAS 36”Deprecierea activelor”,  fac obiectul testelor de depreciere ori de cate ori evenimente sau modificari ale circumstantelor indica faptul ca este posibil ca valoarea lor contabila sa nu poata fi recuperata integral. Atunci cand valoarea contabila a unui activ depaseste suma recuperabila (adica suma cea mai mare dintre valoarea de utilizare si valoarea justa minus costurile de vanzare), activul este ajustat corespunzator.

Atunci cand nu este posibil sa se estimeze suma recuperabila a unui activ individual, testul de depreciere este realizat pe cel mai mic grup de active caruia ii apartine pentru care exista separat fluxuri de numerar identificabile; unitatile sale generatoare de numerar (UGN-uri).

Cheltuielile cu deprecierea sunt incluse in contul de profit sau pierdere, cu exceptia cazului in care reduce castiguri recunoscute anterior in alte elemente ale rezultatului global.

2.15 Provizioane – IAS 37 ,,Provizioane, datorii contingente si active contingente”

Provizionul este evaluat la cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare pentru decontarea obligatiei la data raportarii, actualizat la o rata pre-impozitare ce reflecta evaluarile curente de piata ale valorii banilor in timp si riscurile specifice datoriei.

Conform IAS 37 ,,Provizioane, datorii contingente si active contingente”, un provizion trebuie recunoscut in cazul in care:

a)    societatea are o obligatie actuala (legala sau implicita) generata de un eveniment trecut;

b)   este probabil ca pentru decontarea obligatiei sa fie necesara o iesire de resurse incorporand beneficii economice;  si

c)    poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, nu trebuie recunoscut un provizion.

Provizioanele se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Provizioane" si se constituie pe seama cheltuielilor, cu exceptia celor aferente dezafectarii imobilizarilor corporale si altor actiuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea in vedere prevederile IFRIC 1.

Recunoasterea, evaluarea si actualizarea provizioanelor se efectueaza cu respectarea prevederilor IAS 37 ,,Provizioane, datorii contingente si active contingente”.

Provizioanele sunt grupate in contabilitate pe categorii si se constituie pentru:
a) litigii;
b) garantii acordate clientilor;

c) dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea;
d) restructurare;
e) beneficiile angajatilor;
f) alte provizioane.
Provizioanele constituite anterior se analizeaza periodic si se regularizeaza.

2.16 Beneficiile angajatilor – IAS 19 Beneficiile Angajatilor

Beneficii curente acordate salariatilor

Beneficiile pe termen scurt acordate salariatilor includ indemnizatii, salarii si contributiile la asigurarile sociale. Aceste beneficii sunt recunoscute drept cheltuieli odata cu prestarea serviciilor.

 

Beneficii dupa incheierea contractului de munca

Atat societatea, cat si salariatii au obligatia legala sa contribuie la asigurarile sociale constituite la Fondul National de Pensii administrat de Casa Nationala de Pensii (plan de contributii fondat pe baza principiului “platesti pe parcurs”).

De aceea societatea nu are nici o alta obligatie legala sau implicita de a plati contributii viitoare. Obligatia sa este numai de a plati contributiile atunci cand ele devin scadente. Daca societatea inceteaza sa angajeze persoane care sunt contribuabili la planul de finantare al Casei Nationale de Pensii, nu va avea nici o obligatie pentru plata beneficiilor castigate de proprii angajati in anii anteriori. Contributiile societatii la planul de contributii sunt prezentate la capitolul cheltuieli in anul la care se refera.

2.17 Impozit amanat - IAS 12

In calculul impozitului amant, societatea va tine cont de prevederile IAS 12.

Activele si datoriile privind impozitul amanat sunt recunoscute atunci cand valoarea contabila a unui activ sau datorie din situatia pozitiei financiare difera de baza fiscala.

Recunoasterea activelor privind impozitul amanat este limitata la acele momente in care este posibil ca profitul impozabil al perioadei urmatoare sa fie disponibil.

Suma activului sau pasivului este determinata utilizand rate de impozitare care au fost adoptate sau adoptate in mare masura pana la data raportarii si se preconizeaza a se aplica atunci cand datoriile /(activele) privind impozitul amanat sunt decontate /(recuperate).

Societatea compenseaza creantele si datoriile privind impozitul amanat daca si numai daca:

a)    are dreptul legal de a compensa creantele privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul curent;  si

b)   creantele si datoriile privind impozitul amanat sunt aferente impozitelor pe profit percepute de aceeasi autoritate fiscala.

 

2.18 Dividende

 

Cota-parte din profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui actionar constituie dividend. Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa perioada de raportare, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profitul determinat in baza IFRS si cuprins in situatiile financiare anuale, nu sunt recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare.

La contabilizarea dividendelor sunt avute in vedere prevederile IAS 10.

 

 

2.19 Capital si rezerve

 

Capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital,  rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar.

Entitatea s-a infiintat conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

In primul set de situatii financiare intocmite conform IFRS, societatea a aplicat  IAS 29 -,,Raportarea financiara in economii hiperinflationiste” pentru aporturile actionarilor obtinute inainte de 01 ianuarie 2004, si anume, acestea au fost ajustate cu indicele de inflatie corespunzator.

2.20 Costurile de finantare

 

O entitate trebuie sa capitalizeze costurile indatorarii care sunt atribuibile direct achizitiei, constructiei sau productiei unui activ cu ciclu lung de productie ca parte a costului respectivului activ. O entitate trebuie sa recunoasca alte costuri ale indatorarii drept cheltuieli in perioada in care aceasta le suporta.

 

2.21 Rezultatul pe actiune

Societatea prezinta rezultatul pe actiune de baza pentru actiunile ordinare. Rezultatul pe actiune de baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor ordinari ai societatii la numarul mediu ponderat de actiuni ordinare aferente perioadei de raportare.

2.22 Raportarea pe segmente

Un segment este o componenta distincta a societatii care furnizeaza anumite produse sau servicii (segment de activitate) sau furnizeaza produse si servicii intr-un anumit mediu geografic (segment geografic) si care este supus la riscuri si beneficii diferite de cele ale celorlalte segmente. Din punct de vedere al segmentelor de activitate, societatea nu identifica componente distincte din punct de vedere al riscurilor si beneficiilor asociate.

2.23 Parti afiliate

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este considerata afiliata unei Societatii daca acea persoana:

(i)   detine controlul sau controlul comun asupra societatii;

(ii)  are o influenta semnificativa asupra societatii; sau

(iii) este un membru al personalului-cheie din conducere.

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile societatii in mod direct sau indirect, incluzand orice director (executiv sau nu) al entitatii.

Tranzactiile cu personalul cheie includ exclusiv beneficiile salariale acordate acestora asa cum sunt prezentate in Nota 7- Cheltuieli cu beneficiile personalului.

O entitate este afiliata societatii daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:

(i) entitatea si societatea sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte)

(ii) entitate este entitate asociata sau asociere in participatie a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau asociere in participatie a unui membru al grupului din care face parte cealalta entitate)

(iii) ambele entitati sunt asocieri in participatie ale aceluiasi tert

(iv) entitate este asociere in participatie a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertei entitati

(v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati afiliate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezinta ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, afiliati entitatii raportoare

(vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana afiliata

(vii) persoana afiliata care detine controlul influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii)

Societatea nu deruleaza tranzactii cu entitati descrise la literele (i) – (vii) de mai sus.

 

2.24  Standarde emise care au intrat in vigoare in anul 2021:

 

Reforma ratelor de dobanda de referinta - faza 2-amendamente la IFRS 9 Instrumente Financiare, IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare, cu exceptia anumitor dispozitii legate de contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat, IFRS 4 Contracte de asigurare and IFRS 16 Contracte de leasing.

 

Amendamente la IFRS 16 Contracte de leasing in legatura cu concesiile la contractele de inchiriere impuse de pandemia de Covid-19 dupa 30 iunie 2021.

 

Standarde emise, dar care nu sunt inca in vigoare si nu au fost adoptate anticipat

 

Urmatoarele standarde noi, interpretari si amendamente, care nu sunt inca in vigoare si nu au fost adoptate anticipat in aceste situatii financiare, pot avea efect asupra situatiilor financiare viitoare ale Companiei. Lista de mai jos prezinta IFRS-urile (si modificarile aduse IFRS-urilor) care au fost emise, dar nu sunt obligatorii pentru situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2021:

 

Amendamente la IAS 1 ”Prezentarea situatiilor financiare” cu privire la clasificare datoriilor si va intra in vigoare dupa 1 ianuarie 2022.

 

Standardul IFRS 17 ”Contracte de asigurari” care va inlocui IFRS 4 si va intra in vigoare dupa 2023. Compania nu estimeaza un impact semnificativ asupra situatiilor.

 

Amendamente la IAS 16 in legatura cu recunoasterea beneficiilor obtinute in procesul de instalare a imobilizarilor si va intra in vigoare dupa 1 ianuarie 2021.

Amendamente la IAS 37 in legatura cu definirea costurilor care au legatura directa cu contractul si va intra in vigoare dupa 1 ianuarie 2021.

 

Amendamente la IAS 1 si IFRS practice Statement 2 in legatura cu Prezentarea politicilor contabile si va intra in vigoare dupa 1 ianuarie 2023.

 

Amendamente la IAS 12 in legatura cu aplicarea exceptiilor de recunoastere initiala a activelor si datoriilor privind impozitul amanat si va intra in vigoare dupa 1 ianuarie 2023.

 

Nu vor fi efecte semnificative asupra situatiilor financiare ale societatii, in urma modificarilor aduse la standarde sau imbunatatirile anuale care vor fi in vigoare dupa 1 ianuarie 2021.

 

 

3.   INSTRUMENTE FINANCIARE SI GESTIONAREA RISCURILOR

 

Societatea este expusa prin operatiunile sale la urmatoarele riscuri financiare:

- Riscul de credit

- Riscul de schimb valutar

- Riscul de lichiditate

Asemenea tuturor celorlalte activitati, societatea este expusa la riscuri care apar din utilizarea instrumentelor financiare. Prezenta nota descrie obiectivele, politicile si procesele societatii pentru gestionarea acestor riscuri si metodele utilizate pentru a le evalua. Informatii cantitative suplimentare in legatura cu prezentele riscuri sunt prezentate in aceste situatii financiare.

Nu au existat modificari majore in expunerea societatii la riscuri privind instrumentele financiare, obiectivele, politicile si procesele sale pentru gestionarea acestor riscuri sau metodele utilizate pentru a le evalua in comparatie cu perioadele anterioare exceptand cazul in care se mentioneaza altfel in prezenta nota.

 

Instrumente financiare principale

 

Instrumentele financiare principale utilizate de societate, din care apare riscul privind instrumentele financiare, sunt dupa cum urmeaza:

-  Creante comerciale si alte creante

-  Numerar si echivalente de numerar

-  Investitii in titluri de participare cotate

-  Datorii comerciale si alte datorii

 

 

 

Un sumar al instrumentelor financiare detinute pe categorii este furnizat mai jos:

 

Imprumuturi si creante

ACTIVE

31-Dec-21

31-Dec-20

Creante comerciale si asimilate

276.876.198

260.388.767

Numerar si echivalente de numerar

2.111.377

6.329.458

Total

278.987.575

266.718.225

 

La cost amortizat

DATORII

31-Dec-21

31-Dec-20

Datorii comerciale si similare

98.202.288

66.103.990

Imprumuturi pe termen scurt

Imprumuturi pe termen lung

87.163.549

57.617.153

95.568.514

65.444.478

Total

242.982.990

227.116.981

Obiectivul general al Consiliului de Administratie este de a stabili politici care incearca sa reduca riscul pe cat posibil fara a afecta competitivitatea si flexibilitatea societatii.

Detalii suplimentare privind aceste politici sunt stabilite mai jos:

 

Riscul de credit

 

Riscul de credit este riscul de pierdere financiara pentru societatea care apare daca un client sau o contrapartida la un instrument financiar nu isi indeplineste obligatiile contractuale. Societatea este expusa in principal la riscul de credit aparut din vanzari catre clienti.

La nivelul societatii exista o Politica Comerciala, in aceasta sunt prezentate clar conditiile comerciale de vanzare si exista conditii impuse in selectia clientilor.

Antibiotice SA lucreaza cu distribuitori mari din piata farmaceutica nationala. La vanzarea la export, in toate situatiile in care este posibil, se contracteaza vanzarea cu plata in avans.

Calculul si analiza situatiei nete (capitaluri proprii)

Indicatori (LEI)

31-Dec-21

31-Dec-20

 

 

 

Credite si imprumuturi pe termen scurt

Credite si imprumuturi pe termen lung

87.163.549

57.617.153

95.568.514

65.444.478

Numerar si echivalente de numerar

(2.111.377)

(6.329.458)

Datorii nete

142.669.325

154.683.533

Total capitaluri proprii

604.991.800

577.272.048

Datorii nete in capitaluri proprii

(%)

23,58%

26,79%

                                                                      

 

Riscul de schimb valutar

Societatea este in principal expusa la riscul valutar la achizitiile efectuate de la furnizori de materii prime, ambalaje si alte materiale din afara Romaniei. Furnizorii de la care societatea achizitioneaza aceste articole necesare productiei de medicamente trebuie sa detina documente de calitate, prevazute in regulile europene de productie si inregistrare a medicamentelor. Societatea nu poate limita astfel foarte mult achizitiile din terte tari. Urmarirea termenelor de plata si asigurarea disponibilitatilor banesti pentru plata, astfel incat efectul riscului de schimb valutar sa fie minimizat, sunt in sarcina directiei economice.

 

La 31 decembrie 2021 expunerea neta pe tipuri de valuta a societatii la riscul de schimb valutar era dupa cum urmeaza:

 

  Pentru anul incheiat la

Active/pasive in EURO echivalent

LEI

31-Dec-21

31-Dec-20

Active financiare monetare

3.930.286

6.898.201

Pasive financiare monetare

(20.445.472)

(14.156.097)

Active financiare nete

(16.515.187)

(7.257.893)

 

 

 

Variatie RON/EUR

Castig/ Pierdere

Apreciere RON fata de EUR cu 5% 

(825.759)

(362.895)

Depreciere RON fata de EUR cu 5% 

825.759

362.895

Impact in rezultat

-

-

 

 

 

 

Active si pasive in EURO

31-Dec-21

31-Dec-20

Active financiare monetare

794.302

1.416.644

Pasive financiare monetare

(4.131.984)

(2.907.154)

Active financiare nete

(3.337.682)

(1.490.511)

 

 

 

Active/pasive in USD echivalent LEI

31-Dec-21

31-Dec-20

Active financiare monetare

32.339.421

26.022.147

Pasive financiare monetare

(19.845.584)

(9.938.895)

Active financiare nete

12.493.838

16.083.252

 

 

 

Variatie RON/USD

 

Apreciere RON fata de USD cu 5% 

624.692

804.163

Depreciere RON fata de USD cu 5% 

(624.692)

(804.163)

Impact in rezultat

-

-

 

Active si pasive in USD

31-Dec-21

31-Dec-20

Active financiare monetare

7.399.140

6.561.308

Pasive financiare monetare

(4.540.596)

(2.506.025)

Active financiare nete

2.858.544

4.055.283

 

Expunerea neta a societatii la riscul de schimb valutar, in echivalent lei, este prezentata in tabelul urmator:

Active / Datorii

31-Dec-21

31-Dec-20

LEI

109.149.576

97.356.613

EUR

(16.515.186)

(7.257.893)

USD

12.493.837

16.083.252

Alte valute (CAD,GBP)

-

(1.648)

Expunerea neta

105.128.227

106.180.324

Avand in vedere expunerea relativ redusa la fluctuatiile de curs valutar, nu este de asteptat ca fluctuatii rezonabile ale cursurilor de schimb sa produca efecte semnificative in situatiile financiare viitoare.

 

Riscul de lichiditate

Politica societatii este de a se asigura ca va dispune intotdeauna de suficient numerar sa-i permita sa-si indeplineasca obligatiile atunci cand devin scadente. Pentru a atinge acest obiectiv, acesta cauta sa mentina solduri de numerar (sau facilitati convenite) pentru a satisfice nevoile de plati.

Urmatoarele tabele prezinta scadentele contractuale (reprezentand fluxurile de numerar contractual neactualizate) ale datoriilor financiare:

 

31 decembrie 2021

 

Pana  la

3 luni

Intre

3 si 12 luni

Peste

12  luni

Total

Datorii comerciale si similare 

68.786.419

29.415.869

-

98.202.288

Datorii din impozite si taxe curente

9.611.682

-

-

          9.611.682

Credite pe termen scurt

-

87.163.549

-

87.163.549

Credite pe termen lung

-

-

57.617.153

57.617.153

Total

78.398.101

116.579.418

57.617.153

252.594.672

 

31 decembrie 2020

 

Pana  la

3 luni

Intre

3 si 12 luni

Peste

12  luni

Total

Datorii comerciale si similare

45.494.930

20.609.060

-

66.103.990

Datorii din impozite si taxe curente

11.189.134

-

-

        11.189.134

Credite pe termen scurt

-

95.568.514

-

95.568.514

Credite pe termen lung

-

-

65.444.478

65.444.478

Total

56.684.064

116.177.574

65.444.478

238.306.115

 

Lichiditati bancare

Bancile la care societatea detine conturi bancare sunt analizate periodic de catre conducerea societatii.

 

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit , de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Riscurile operationale provin din toate operatiunile societatii.

Responsabilitatea principala a dezvoltarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii unitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generale ale societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

 • cerinte de separare a responsabilitatilor, inclusiv autorizarea independenta a tranzactiilor

 • cerinte de reconciliere si monitorizare a tranzactiilor

 • alinierea la cerintele de reglementare si legale

 • documentarea controalelor si procedurilor

 • cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate

 • cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat

 • elaborarea unor planuri de continuitate operationala

 • dezvoltare si instruire profesionala

 • stabilirea unor standarde de etica

 • prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare, acolo unde se aplica

 • diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor, unde este cazul

 

Adecvarea capitalurilor

Politica conducerii in ceea ce priveste adecvarea capitalului se concentreaza in mentinerea unei baze solide de capital, in scopul sustinerii dezvoltarii continue a societatii si atingerii obiectivelor investitionale.

 

4.   VENITURI DIN VANZARI

Veniturile din vanzari includ urmatoarele elemente:

 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

    Pentru anul incheiat la

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Vanzari de produse finite

365.908.449

357.203.118

Vanzari de marfuri 

110.278.800

82.571.517

 Reduceri comerciale

(109.978.184)

(99.350.359)

Total

366.209.065

340.424.276

Veniturile din vanzari sunt realizate in principal din vanzari de produse finite direct la distribuitori farmaceutici.Vanzarile intra si extracomunitare in anul 2021 au fost in valoare 141.566.902 lei.

 

 

 

 

 

 

 

5.   ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Alte venituri din exploatare includ urmatoarele:

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Venituri din chirii

143.321

176.888

Venituri din studii si cercetari

0

48.564

Venituri din activitati diverse

2.069.424

397.940

Venituri din despagubiri, amenzi si

penalitati

10.799

48

Alte venituri din exploatare

3.827.394

2.660.982

Venituri din ajustari pentru deprecierea

activelor  circulante

12.703.645

18.975.120

Venituri din provizioane pentru riscuri si

cheltuieli

13.528.900

7.527.157

Diferente de curs

5.095.493

6.275.633

Total

37.378.976

36.062.333

 

6.    MATERII PRIME, MATERIALE CONSUMABILE SI MARFURI

Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile au urmatoarea componenta:

 

  Pentru anul incheiat la

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

 Materii prime

74.159.073

73.514.802

 Materiale auxiliare

7.215.424

9.707.693

 Marfuri

60.854.292

43.137.517

 Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb

4.304.790

4.213.712

 Obiecte de inventar

678.871

741.868

 Alte consumabile

469.278

549.007

 Total        

147.681.728

131.864.599

 

7.   CHELTUIELI CU BENEFICIILE ANGAJATILOR

Cheltuielile cu beneficiile angajatilor au urmatoarea componenta:

 

 

    Pentru anul incheiat la

 Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Salarii

100.545.101

92.763.780

Contracte civile

1.410.816

1.704.955

Taxe si contributii sociale

3.044.831

2.939.553

Participarea salariatilor la profit

2.000.000

2.000.000

Indemnizatie variabila acordata membrilor

Consiliului de Administratie si alte drepturi

1.853.530

5.649.713

Alte beneficii (tichete de masa si

participarea salariatilor la profitul

anului 2021, retete acordate salariatilor)

6.052.033

6.764.959

 Total

114.906.311

111.822.960

In anul 2021 s-au constituit provizioane in suma de 3.853.530 lei, reprezentand  provizionul pentru participarea salariatilor la profitul anului 2021, provizionul pentru indemnizatiile variabile ale membrilor Consiliului de Administratie si ale contractului de mandat precum si provizionul pentru concedii de odihna neefectuate.

Societatea este condusa in sistem unitar, in intelesul Legii nr. 31/1990 privind societatile  comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, conducerea societatii fiind asigurata de Consiliul de Administratie al SC Antibiotice SA. Componenta Consiliului de Administratie si a Conducerii executive sunt prezentate in Nota 1. Informatii generale.

Remuneratia acordata Consiliului de Administratie si Conducerii executive este prezentata in tabelul urmator:

 

          Pentru anul incheiat la

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Salarii

4.594.632

5.944.782

Contracte civile

884.090

771.879

Taxe si contributii sociale

148.537

193.649

Indemnizatii variabile

1.752.389

2.438.764

Total

7.379.648

9.349.074

 

In anul 2021 s-au constituit provizioane in suma 1.853.530 de lei pentru indemnizatia variabila acordata membrilor Consiliului de Administratie, pentru indemnizatia variabila aferenta contractului de mandat la realizarea obiectivelor anului 2021 si pentru concedii de odihna neefectuate.

 

8.   ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

 

Alte cheltuielile din exploatare includ urmatoarele:

 

Pentru anul incheiat la

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Utilitati

14.114.801

11.090.428

Reparatii

1.735.903

1.374.073

Chirie

319.169

437.091

Asigurari

1.750.671

1.676.194

Comisioane bancare

527.555

851.149

Publicitate si promovare produse

11.703.678

8.693.952

Deplasari si transport

3.072.448

2.572.766

Posta si telecomunicatii

575.186

535.721

Alte servicii prestate de terti

12.739.981

10.856.885

Alte impozite si taxe

35.350.973

32.677.687

Protectia mediului

840.834

2.779.036

0

995.550

Pierderi si ajustari creante incerte

Reevaluarea imobilizarilor

17.087.365

0

Diferente de curs valutar

5.318.549

9.996.825

Diverse

3.271.927

8.337.898

Total

94.100.711

107.332.654

 

 

 

9.   VENITURI FINANCIARE SI CHELTUIELI FINANCIARE

Veniturile financiare nete au urmatoarea componenta:

 

Pentru anul incheiat la

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Venituri din dobanzi 

3.557

2.358

Cheltuieli cu dobanzile

(3.518.911)

(4.932.057)

Alte cheltuieli financiare

(216.658)

(441.837)

Total

(3.732.012)

(5.371.536)

 

Alte cheltuieli financiare reprezinta sconturi  de decontare asupra creantelor  decontate inainte de scadenta concretizate in bonificatii acordate clientilor societatii pentru plata cu anticipatie a sumelor datorate de catre acestia.

 

10.        CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT SI AMANAT SI ALTE IMPOZITE

 

Pentru anul incheiat la

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Impozitul curent

0

1.765.912

Impozit amanat cheltuiala/(venit)     

363.212

175.495

Impozit specific unor activitati

0

0

Total

363.212

1.941.407

 

Pentru a determina impozitul curent si amanat, Societatea ia in considerare impactul pozitiilor fiscale incerte si posibilitatea de a fi datorate taxe si dobanzi suplimentare. Aceasta evaluare se bazeaza pe estimari si ipoteze si poate implica o serie de  rationamente  profesionale  cu  privire  la evenimente viitoare. Societatea considera  ca  inregistrarile  contabile  pentru impozite datorate sunt adecvate pentru toti anii fiscali deschisi, in baza evaluarii efectuate de catre conducere luand in calcul diversi factori, inclusiv interpretarea legislatiei fiscale si experienta anterioara. Pot deveni disponibile informatii noi care pot determina Societatea sa modifice rationamentele sale in ceea ce priveste adecvarea datoriilor fiscale existente; astfel de modificari ale datoriilor fiscale vor avea un impact asupra cheltuielii cu impozitul pe profit in perioada in care este efectuata aceasta determinare.

 

10.1 – Impozitul pe profit curent

 

Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor nedeductibile, respectiv veniturilor impozabile, a facilitatilor fiscale precum si a efectelor provizioanelor pentru impozitul pe profit.

O reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal ce a stat la baza calculului impozitului pe profit este prezentata in tabelul urmator:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru anul incheiat la

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Venituri totale

389.581.950

381.389.749

Cheltuieli totale (fara impozitul pe profit)

358.622.494

352.063.764

Rezultat contabil brut

30.959.456

29.325.985

Deduceri

(29.023.018)

(30.511.124)

Cheltuieli nedeductibile

5.933.239

29.636.688

Rezultat fiscal

7.869.677

28.451.549

Impozit pe profit (rezultat fiscal x 16%)

1.259.148

4.552.248

Reduceri de impozit

    (1.259.148)

    (2.786.336)

Impozit pe profit curent

0

1.765.912

Impozit pe profit amanat

363.212

175.495

Total impozit pe profit si alte impozite

363.212

1.941.407

 

10.2 – Impozitul pe profit amanat

Variatia datoriilor privind impozitul pe profit amanat este prezentata in tabelul urmator, dupa retratarea datelor comparative in conformitate cu IAS 1 si IAS 8:

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

- Impozit amanat active

Sold initial

8.064.005

7.647.903

Costuri / (venituri) impozit amanat

0

416.102

Sold final (a)

8.064.005

8.064.005

- Impozit amanat datorii

Sold initial

39.183.879

25.531.938

Costuri/(venituri) impozit amanat

363.212

13.651.941

Sold final (b)

39.547.091

39.183.879

Impozit amanat net (b)-(a)

31.483.086

31.119.874

 

Principalele componente ale impozitului amanat provin din: reevaluarea mijloacelor fixe din perioada 2004-2009, reevaluarea terenurilor la data de 31.12.2020, ajustarea provizioanelor aferente datoriilor catre salariati si asimilate, ajustari depreciere stocuri, ajustari depreciere clienti. 

 

11.        REZULTAT PE ACTIUNE

 

Pentru anul incheiat la

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Profit net (A)

29.939.404

26.388.049

Numar de actiuni ordinare (B)

671.338.040

671.338.040

Rezultat pe actiune (A/B)

0,0446

0,0393

 

 

 

 


12.        IMOBILIZARI CORPORALE

 

Terenuri

Cladiri

Instalatii tehnice si

masini

Alte instalatii, utilaje si

mobilier

Imobilizari corporale in

curs

Total

COST

 

 

 

 

 

 

31 decembrie 2019

108.306.000

123.100.710

193.775.685

7.698.504

71.040.090

503.920.989

Achizitii

-

13.266.229

17.239.576

412.698

41.695.608

72.614.111

Reevaluare

81.627.152

 

 

 

 

81.627.152

Iesiri

-

434.193

14.042.420

67.402

30.918.503

45.462.518

31 decembrie 2020

189.933.152

135.932.746

196.972.841

8.043.800

81.817.195

612.699.734

Achizitii

 

21.580.807

29.882.568

737.012

35.098.176

87.298.563

Iesiri

 

275

984.194

31.238

52.200.388

53.216.095

31 decembrie 2021

189.933.152

157.513.278

225.871.215

8.749.574

64.714.983

646.782.202

AMORTIZARE

 

 

 

 

 

 

31 decembrie 2019

-

8.036.888

126.324.476

5.646.763

-

140.008.126

Costul perioadei

-

7.286.677

11.359.983

411.930

-

19.058.590

Iesiri

-

434.192

14.042.420

67.401

-

14.544.013

31 decembrie 2020

-

14.889.373

123.642.039

5.991.292

-

144.522.704

Costul perioadei

-

8.701.978

13.251.269

477.982

-

22.431.229

Iesiri

-

275

981.037

31.237

-

1.012.549

31 decembrie 2021

-

23.591.076

135.912.271

6.438.037

-

165.941.384

PROVIZION

 

 

 

 

 

 

31 decembrie 2019

-

51.600

244.652

-

-

296.252

Iesiri 2019

-

-

-

-

-

-

31 decembrie 2020

-

51.600

244.652

-

-

296.252

Iesiri 2020

-

-

-

-

-

-

31 decembrie 2021

-

51.600

244.652

-

-

296.252

VALORI NETE

 

 

 

 

 

 

31 decembrie 2021

189.933.152

133.870.602

89.714.292

2.311.537

64.714.983

480.544.566

31 decembrie 2020

189.933.152

120.991.773

73.086.150

2.052.508

81.817.195

467.880.779

31 decembrie 2019 

108.306.000

115.012.222

67.206.557

2.051.741

71.040.090

363.616.611

 

 


Amortizare mijloace fixe

Amortizarea contabila se calculeaza folosind metoda liniara. Pentru mijloacele fixe noi, intrate in 2021, de natura instalatiilor, masinilor si aparatelor de masura si control, duratele de viata utile au fost stabilite luand in considerare:

-  nivelul estimat de utilizare pe baza folosirii capacitatii activului;

-  programul de reparatii si intretinere practicat de ANTIBIOTICE SA asupra instalatiilor si utilajelor;

- uzura morala determinata de posibilele schimbari ale procesului de productie functie de structura portofoliului de produse furnizate de societate.

Valoarea de inventar a imobilizarilor corporale constituite drept gajuri sau garantii este de 62.271.499 lei.

 

13.         IMOBILIZARI NECORPORALE

Imobilizarile necorporale cuprind proiecte de dezvotare proprii, documentatii legale (pentru licente si brevete) precum si licente software.

Modificarile in costul de achizitie si amortizarea aferente imobilizarilor necorporale sunt prezentate in tabelul urmator:

 

31 Dec-21

31-Dec-20

Intrari

12.541.609

8.380.448

Iesiri

411.960

2.014.628

Sold final

49.272.084

37.142.435

Amortizare

 

 

Sold initial

17.432.829

14.390.906

Costul perioadei

1.999.491

3.041.923

Sold final

19.432.320

17.432.829

Valoare neta

29.839.764

19.709.606

14.        STOCURI

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

 Materii prime si consumabile

41.635.510

43.543.406

 Productia in curs

1.156.052

2.411.294

 Semifabricate si Produse finite

54.465.199

48.516.680

 Marfuri

8.761.013

14.219.829

Total

106.017.774

108.691.209

Valoarea stocurilor constituite drept garantii este de 40.534.622 lei.

 

15.        CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Creante comerciale

291.188.584

282.055.519

Ajustari pentru creante comerciale

(21.431.055)

  (29.157.464)

Debitori diversi si alte creante

     4.063.884

    6.300.228

Ajustari pentru debitori diversi

(3.432.707)

    (3.432.707)

Creante in legatura cu salariatii

           6

               58

Alte creante fata de Bugetul de Stat

3.359.260

2.364.684

Plati anticipate (avansuri)

3.128.226

2.258.449

Total

276.876.198

    260.388.767

La 31 decembrie 2021 societatea are inregistrate ajustari pentru creante comerciale reprezentand sold clienti care e incert in ceea ce priveste incasarea de catre societate. Creantele societatii au fost analizate si evaluate dupa criterii stabilite in functie de riscuri pe categorii de clienti.

Analiza vechimii

31-Dec-21

31-Dec-20

Creante - clienti

276.876.198

260.388.767

pana la 3 luni

121.748.985

132.533.597

intre 3 si 6 luni

72.186.849

47.251.182

intre 6 si 12 luni

63.846.846

53.373.313

peste 12 luni

33.407.155

48.897.427

Ajustari de valoare aferente creante-

clienti

(21.431.055)

(29.157.464)

Fluctuatiile provizioanelor societatii pentru deprecierea creantelor comerciale sunt prezentate in tabelul urmator:

Ajustari creante

31-Dec-21

31-Dec-20

La inceputul perioadei

32.590.171

37.499.373

Constituite in timpul anului

2.448.480

8.472.434

Anulare ajustari

(10.174.888)

(13.381.636)

La sfarsitul perioadei

24.863.762

32.590.171

Valoarea creantelor constituite drept garantii este de 190.603.039 lei.

 

16.        NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR

 

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Disponibil in banca

2.101.648

6.312.210

Numerar si echivalente numerar

9.729

17.238

Total

2.111.377

6.329.458

 

17.        DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

 

17.1 Datorii comerciale si asimilate

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

 

 

 

Datorii comerciale

66.324.369

42.460.101

Furnizori de imobilizari

16.400.178

8.386.581

Datorii in legatura cu salariatii

3.879.368

3.558.591

Alte datorii 

139.650

183.630

Dobanzi de platit

248.216

260.760

Impozite si contributii sociale

4.268.104

3.841.872

Dividende

3.774.337

5.673.403

Avansuri de la clienti

3.168.066

1.739.052

Total

98.202.288

66.103.990

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2 Provizioane pe termen scurt

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Provizioane pe termen scurt

3.853.530

13.528.900

Total

3.853.530

13.528.900

18.        SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

 

Sumele datorate institutiilor de credit la 31.12.2021 sunt prezentate in tabelul urmator:

Sume datorate institutiilor de credit

Valoare la 31.12.2021

Sume datorate pe termen scurt

87.163.549 LEI

Sume datorate pe termen lung (inclusiv dobanzi )

57.617.153 LEI

 

Contractul pe termen scurt nr. IAS3-42-2016/ 17.08.2016 incheiat cu Unicredit Bank  S.A.

Obiectiv

Linie de credit – capital circulant

Suma

55.000.000 LEI

  

Scadenta

16.08.2022

Sold la 31 Decembrie 2021

47.370.807,68 LEI

Garantii

Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

 

Contractul de credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018  incheiat cu Unicredit Bank  S.A.

Obiectiv

Credit de investitii

Suma

15.406.300 EUR   

Scadenta

02.05.2028

Sold la 31 Decembrie

2021

13.794.013,54 EUR   (68.254.158,40  LEI )

Garantii

Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de

creante

 

Contractul pe termen scurt nr. 12239/22.05.2012 incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM

-Sucursala Romania

Obiectiv

Linie de credit – capital circulant

Suma

6.500.000 EUR

Scadenta

22.05.2022

Sold la 31 Decembrie

2021

29.061.697,74  LEI ( 5.873.304,45 EUR )

 

Garantii

Contract de cesiune de creante

 

 

 

 

Sumele datorate institutiilor de credit la 31.12.2020 sunt prezentate in tabelul urmator:

 

Sume datorate institutiilor de credit

Valoare la 31.12.2020

Sume datorate pe termen scurt

95.568.514 LEI

Sume datorate pe termen lung (inclusiv dobanzi)

65.444.478 LEI

Contractul pe termen scurt nr. IAS3-42-2016/ 17.08.2016 incheiat cu Unicredit Bank  S.A.

Obiectiv

Linie de credit – capital circulant

Suma

55.000.000 LEI

  

Scadenta

16.08.2021

Sold la 31 Decembrie

2020

52.730.807,68 LEI

Garantii

Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune

de creante

 

Contractul de credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018  incheiat cu Unicredit Bank  S.A.

Obiectiv

Credit de investitii

Suma

15.406.300 EUR  

Scadenta

02.05.2028

Sold la 31 Decembrie

2020

15.071.196,96 EUR   (73.387.686,47  LEI )

Garantii

Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de

creante

Contractul pe termen scurt nr. 12239/22.05.2012 incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM

-Sucursala Romania

Obiectiv

Linie de credit – capital circulant

Suma

9.500.000 EUR

Scadenta

22.05.2021

Sold la 31 Decembrie

2020

34.790.829,06 LEI ( 7.144.787,67 EUR )

 

Garantii

Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de

creante

 

SC Antibiotice SA nu a depus garantii si nu a gajat, respectiv nu a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert.

 

 

 

 

 

 

19.        SUBVENTII PENTRU INVESTITII

Subventiile pentru investitii au urmatoarea componenta:

 

Subventii pentru investitii

31-Dec-21

31-Dec-20

Statia de epurare

1.902.542

2.061.443

Proiect cercetare-UMF Iasi       

24.503

24.503

Alte subventii fonduri europene

423.551

519.489

Alte subventii fonduri bugetul de

stat

84.353

101.283

Alte sume primite cu caracter de

subventii

31.642

66.162

Total

2.466.591

2.772.880

 

Sumele reflectate in contul subventii pentru investitii reprezinta valori primite de societate sub forma de subventii in ultimii 10 ani pentru investitii in protectia mediului cat si in cresterea competitivitatii produselor industriale prin finantare de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si UEFISCDI Bucuresti.

 

20.        DATORII DIN IMPOZITE SI TAXE CURENTE

 

Descriere

         31-Dec-21

31-Dec-20

Datorii din impozite si taxe curente

        9.611.682

11.189.134

Impozit amanat

       31.483.086

31.119.874

21.        CAPITAL SOCIAL

 

Capitalul social subscris al societatii la 31 decembrie 2021 este de 67.133.804  lei, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0.1000 lei/actiune. Societatea are un numar de 671.338.040 actiuni care confera drepturi egale actionarilor societatii. SC Antibiotice SA nu a emis actiuni care sa ofere drepturi preferentiale actionarilor detinatori.

In conformitate cu prevederile IAS 29 – economii hiperinflationiste, capitalul social a fost retratat avand in vedere indicele de inflatie comunicat de catre Comisia Nationala de Statistica. Acesta a fost aplicat incepand cu soldul determinat conform HG 500/ 1994, de la data aportarii pana la 31.12.2003, data la care s-a considerat ca economia nationala a incetat sa fie una hiperinflationista.

Ulterior datei de 31.12.2003 capitalul social s-a majorat conform sumelor istorice inregistrate la Registrul Comertului.

La data de 31.12.2012, in bilantul societatii exista un rezultat reportat pierdere  provenit din aplicarea pentru prima data a IAS 29 ”Raportarea Financiara In Economiile Hiperinflationiste” care este propus a se acoperi din suma rezultata in urma aplicarii IAS 29” Raportarea Financiara In Economiile Hiperinflationiste” astfel:

 

Rezultat reportat pierdere din aplicarea pentru prima data IAS 29

197.701.352

Ajustari capital social-aplicarea pentru prima data IFRS

197.701.352

 

Conform Ordinului 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, pierderea contabila reportata provenita din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima data a IAS 29,  precum si cea rezultata din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acopera din capitalurile proprii (inclusiv sumele reflectate in creditul contului 1028 „Ajustari ale capitalului social”), potrivit hotararii AGA, cu respectarea prevederilor legale.

 

22.        REZERVE

 

Rezervele includ urmatoarele componente:

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Rezerve reevaluare mijloace fixe

135.893.766

139.000.941

Rezerve legale

13.426.761

13.426.761

Impozit pe profit amanat recunoscut

pe seama capitalurilor proprii

(21.743.000)

(22.364.415)

Alte rezerve

233.852.036

216.684.049

Rezerve din profitul curent

25.302.090

14.452.190

TOTAL

386.731.653

361.199.526

 

In cele ce urmeaza se descrie natura si scopul fiecarei rezerve din cadrul capitalului propriu:

Rezerva

Descriere si scop

Rezerve reevaluare

mijloace fixe

Daca valoarea contabila a unei imobilizari corporale este majorata ca rezultat al reevaluarii, atunci cresterea trebuie recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global si cumulata in capitalurile proprii, cu titlu de surplus din reevaluare.

Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite si nu pot fi utilizate la majorarea capitalului social.

Rezerve legale

Conform Legii 31/1990 in fiecare an se preia cel putin 5% din profit pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social

Alte rezerve

Alte rezerve includ  rezerve  reprezentand facilitati fiscale  care nu pot fi distribuite avand implicatii asupra recalcularii impozitului pe profit. Diferenta reprezinta rezerve constituite din profituri.

23.        REZULTATUL REPORTAT

 

Rezultatul reportat include urmatoarele componente:

 

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Rezultat reportat – surplus realizat din

rezerve de reevaluare

22.906.688

20.729.784

Rezultat reportat din corectare erori

-

(7.000.410)

Rezultatul reportat provenit din

utilizarea, la data trecerii la aplicarea

IFRS, a valorii juste drept cost presupus

123.582.341

123.273.485

Rezultatul reportat provenit din

adoptarea pentru prima data a IAS 29

(197.701.352)

(197.701.352)

Total

(51.212.323)

(60.698.493)

 

24.        REPARTIZAREA PROFITULUI

 

La data de 31.12.2021  S.C. Antibiotice SA a inregistrat  un profit net in valoare de 29.939.404 lei, care este propus pentru repartizare dupa cum urmeaza:

Descriere

31-Dec-21

31-Dec-20

Dividende

2.147.001

2.219.652

Alte rezerve

27.792.403

24.168.397

Total

29.939.404

26.388.049

 

 

Suma de 27.792.403 lei, reprezentand alte rezerve prevazute de lege, se compune din:

- Facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate – care se incadreaza in cerintele art. 22 din Codul Fiscal, in suma de 25.302.090 lei;

- Facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare – care respecta prevederile art. 20 din Codul Fiscal, in suma de  2.490.313 lei;

Dividendele totale sunt in suma de 2.147.001 lei.

Dividendul brut pe actiune aferent exercitiului 2021 s-a stabilit la 0,0031980923 lei ceea ce reprezinta o rata de distribuire de 7,2% din profitul net al exercitiului financiar 2021.

 

25.        PREZENTAREA PARTILOR AFILIATE

 

25.1 -  Natura relatiilor cu partile afiliate

In scopul prezentarii in situatiile financiare in conformitate cu prevederile IAS 24, societatea monitorizeaza relatiile cu entitatile afiliate. In cursul anului 2021, actionarul S.I.F. Oltenia a achizitionat actiuni ale societatii, crescand ponderea detinuta din capitalul social al Antibiotice SA de la 19,0465% la 26,4081% devenind astfel o entitate asociata cu influenta semnificativa.

 

 

25.2 -  Sume datorate și de primit de la partile afiliate

La finalul exercitiilor financiare 2020 și 2021, societatea nu a avut creante sau datorii fata de entitatea asociata.

 

25.3 -  Informatii cu privire la tranzactiile cu partile afiliate

In cursul exercitiilor financiare 2020 și 2021, societatea nu a derulat cu entitatea asociata tranzactii comerciale.

Tranzactiile cu personalul cheie de conducere din cadrul societatii au fost prezentate in Nota 7 ”Cheltuieli cu beneficiile angajatilor”.

 

26.        DATORII CONTINGENTE

SC Antibiotice SA  la 31 decembrie 2021 nu are datorii contingente.

 

27.        EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

Nu exista evenimente ulterioare semnificative care sa nu fie prezentate in aceste situatii financiare.

 

28.        INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Auditul financiar pentru exercitiul financiar 2021 a fost efectuat de SC SOCECC SRL. Auditorul a prestat exclusiv servicii de audit financiar.